Danmarks Breve

BREV TIL: Peter Outzen Boisen FRA: Caroline Amalie (185u-09-28)

HR. CANDIDAT BOISEN.

Jeg har det ubehagelige Hverv at skulle meddele Dem Fredrik Ferdinand Petersens forestaaende Udgang af Elevskolen for Underofficerer i Artilleriet formedelst Uduelighed i Lærefagene. De bør jo før jo heller se at faa ham ud fra Skolen førend Maanedens Udgang, hvilket De vil se af Fensmarks Brev til Frøken Andresen, der er fra d. 13de og altsaa har ventet paa hendes Ankomst her i over 8te Dage. Jeg har ladet hende svare Fensmark, takke for hans hafte Ulejlighed og beklaget Uhældet. — I Gaar har jeg ladet Væveren sætte et Stykke Lærred i Arbejde af 100 Alen, og naar det er vævet, skal atter et Stykke af samme Størrelse forfærdiges, saa jeg haaber, der skal ej mangle Lærred til de fornødne Stykker Linned; Mavebælterne og Benklæderne og Strømperne, vil De lade de fornødne Stykker, som ikke haves i vor Fabrik, tage paa Regning. Det er vel, at de formanes til Renlighed og frisk Luft. Jeg haaber til Gud med Dem, at vi ingen Kolera faar, men fik vi s. 17 den, vilde god varm Føde i den Tid være et kraftigt Beskyttelsesmiddel, næst Guds Bistand! og mig synes, at vi burde være beredt paa i saa Tilfælde straks at aabne en Bespisnings-Anstalt for vore store og smaa Børn, der kun nøjes med tør og kold Kost. Et Lokale burde haves i saa Tilfælde, en ærlig Kok eller Koge-Kone, en christelig Kontrol vaage over det hele, og Dronningens Navn helst slet ikke komme i Betragt, jeg troer virkelig, at Sagen fremmes mere ved at jeg holder mig udenfor, eller rettere, mit Navn slet ikke kommer til at paradere ved den Lejlighed. Mine Penge kommer fra Gud og dernæst fra Staten; jeg har ej erhvervet min Formue i mit Ansigts Sved og forstaar godt Andres Misnøje mod dem, der saa nemt kommer dertil. Ofte skade vore Venner os mest ved af altfor stor Kjærlighed at udbasunere vore Fortjenester. 400 Rbd. at begynde med kan jeg nok skaffe til den Bespisningsanstalt, og da vil Gud nok hjælpe vidre.

Her er endnu flere Ansøgninger. Jeg skal se at faa Lange i Tale angaaende Vaskerhuset for Fattige. De seks Piger, som skal confirmeres, maa De ønske Guds Velsignelse til det vigtige Skridt, de foretager. Gud lede de kjære Børn paa Sine Veje, som De siger. Mange Hilsner til Meta og Elisabeth og Grundtvigs.

28. September.

Velvilligst

CAROLINE AMALIE.

Gjerne talte jeg med Dem om alle disse Ting.