Danmarks Breve

BREV TIL: Peter Outzen Boisen FRA: Caroline Amalie (1857-12-05)

HERR PASTOR BOISEN.

Her er 17 Pengebreve. Til Algreen og de andre skal jeg give Dem efter Nytaar. Jeg ønskede nok at have et sandt Indtryk af Skolen og vil derfor i næste Uge og Ugen derefter komme der en Gang paa hver Ugedag, saa at jeg næste Uge kom Tirsdag, Torsdag og Lørdag fra 9—12 og Ugen derpaa Mandag, Onsdag og Fredag ligeledes fra 9—12. Da efter Nytaar fra 12—3 maa jeg tillige faa at se, hvorledes Pigerne gjøre rent. Nu synes mig, De burde slet intet sige herom, hverken til Lærerne eller Lærerinderne, thi jeg ønsker netop at se Skolen i sine Hverdagsklæder, hvilket dog egentlig ikke kan være Tilfældet, naar jeg kun kommer et Par Gange om Vinteren, og da falder midt ind i en Time, hvilket stedse bringer mere eller mindre Forstyrrelse med. Lad mig nu altsaa komme præcis Kl. 9 paa Tirsdag Morgen til Morgenbønnen. Og saa vil jeg bede Dem ikke forstyrre Dem selv, men lade mig rolig gaa ind, naar en Time tager sin Begyndelse og gaa til en anden Time, naar denne er ude og Frikvarteret med; heller ikke behøver jeg Højsædet bragt ind; thi det forstyrrer uvilkaarlig; en lille Stol er nok og en Skammel; i Frikvarteret kan disse Ting sættes ind paa det Sted, hvor jeg skal høre Undervisningen. Har De en Timeseddel, da gad jeg nok bede Dem om at maatte faa den at se inden Tirsdag.

Nu Levvel, kære Pastor Boisen; jeg haaber ikke, at De misforstaar min Bøn, at De ikke bør ulejlige Dem mere end nødvendigt ved at komme ind mellem Timerne. Hils hjertelig Meta og de Smaa fra mig.

Velvilligst

5. December 1857.

CAROLINE AMALIE.