Danmarks Breve

BREV TIL: Peter Outzen Boisen FRA: Caroline Amalie (185u-07-14)

HERR PASTOR BOISEN.

Det glæder mig at erfare, den hele Skole er lykkelig hjemkommet i Torsdags Aftes. Rørdam var ganske rørt over Deres faderlig kjærlige Maade at tage Dem af alle Børnene. Gud velsigne Dem for al Deres Kjærlighed i Deres hele Gjerning! Maatte Sorgenfri stedse blive Dem et: »Op under de grønne Linde!« Maatte Deres kjære Broder snart blive rask igen og De finde ham fuldkommen vel, naar De kommer til ham i hans nye Kald. Jeg haaber endnu een Gang at hilse paa Skolen inden d. 21de muligen paa Onsdag. Jeg spiser saa hos Ferdinands og besøger Grundtvigs om Eftermiddagen. — Til Mandag s. 24 Aften glæder jeg mig! I Aftes vare vi med Nielsens og Rørdams indtil Kl. 10½ i Blomsterhuset, det var yndigt. Nielsen og Rørdam komme godt ud af det. Rørdam forudsaa, at der vilde komme en Tid, hvor Rigsdagen fik indsat Bønder og Lægfolk til Præster og lutter danske Jurister til Embedsmænd. (Jeg kan og-saa godt tænke mig en saadan Tid som en Overgang til noget bedre), men den vil være drøj at igjennemgaa men meget nyttig til at ydmyge det hele, dannede og sprænglærde Aristocrati. Nielsen mente, at enhver, der forudsaa, at en saadan Tid kunde komme, burde af alle Kræfter arbejde alvorlig, for sig, og andre, og det hele Samfund, for at forebygge, at den ikke kom. De ser heraf, at Rørdam og jeg ere mere radikale end Nielsen. Her sender jeg de 30 Rbd. til Børnene i Fyen. Lev vel og hils Deres Meta og de Smaa.

Velvilligst

d. 14. Juli.

CAROLINE AMALIE.