Danmarks Breve

BREV TIL: Peter Outzen Boisen FRA: Caroline Amalie (1796-06-28/1881-03-09)

HR. PASTOR BOISEN.

Jeg hørte i Dag, at en Kone vilde have sit udøbte Barn optaget i Asylet. Jeg var nemlig hos Grevinde Holsteen og talte der med Frøken Hvid. Det er en Skomager Tis’s Barn, og et ældre Barn er i Asylet. Moderen syntes forundret, da Frøken Hvid sagde, at vi ikke optog udøbte Børn. Familien bor i Prinsensgade og i det berygtede Hus Tordenskyen. Vilde De maaske tale med denne Kone og forklare hende, hvad Daaben har at betyde; det er mig umuligt at tage et Barn i mit Asyl, som ikke er døbt; thi uden Naadens Port er aabnet for Bar- s. 25 net, kan jo Troen ej faa Indgang i Hjertet; og at bidrage til at Troen kommer ind i de Smaas Hjerter, er Hovedformaalet med mit Asyl. — Hvor jeg har glædet mig over Frøken Kempels Brev. Jeg haaber, hun vil kunne virke i den sande Aand, naar hun først har en Skole at styre. Des værre fik vi intet om Syndsforladelsen ved Communionen. Jeg frygter, at Hammerich kjedede sig og ikke vil møde en anden Gang. Ventelig taler De om denne vigtige Gjenstand Tirsdag otte Dage hos Blædel, Hvor skulde det da glæde mig, hvis De Fredag 8te Dage fortsatte Samtalen hos mig. Disse Aftener er ret aandige Forfriskninger for min Sjæl.

Hjertelig hilses de alle fra mig: Meta, De selv, Elisabeth og Fredrik.

Velvilligst

CAROLINE AMALIE.