Danmarks Breve

BREV TIL: Peter Outzen Boisen FRA: Caroline Amalie (1796-06-28/1881-03-09)

Den 16. April.

HR. PASTOR BOISEN!

Deres kjære Brev fra 10de modtog jeg i Gaar og vil nu allerførst besvare Deres Spørgsmaal.

Selv havde jeg i Sinde at bede mit kjære Asyls Comité om at ville udsætte den aarlige Fest af 7 Mai indtil min Hjemkomst. Dagen kan jeg ikke saa nøje bestemme. Jeg agter at forlade Nizza i Morgen 8te Dage, den 24 April, gaa over Genua og Mailand og Turin og over Mont Cénis til Genf, hvor jeg agter at blive en Dag over med de kjære Raffards. Jeg formoder den 10ende eller 12te at komme hjem og at kunne inderlig takke Vorherre for den vel overstaaede Rejse. Gud give sin Velsignelse dertil! —

Det vilde jo være velsignet at faa Fru Maribo til Lærerinde ved Skolen, og tillige for Dem og Meta en sand Vinding; saa saare vi ses, skal vi tale derom. Altsaa Grundtvig bifalder ogsaa dette Valg? Hvor gjerne havde jeg hørt Grundtvigs Præken første Paaskedag. Vorherres Kjærlighed for Sine Børn er mageløs. — Hils Grundtvig hjerteligen fra mig og sig ham, Vorherre vilde heller ikke beskæmme mit Haab om Holger Danskes Komme til Danmarks Frelse. Jeg kan slet ikke læse i Deres Brev hvis prægtige Ridehest De har redet, jeg vilde saa gjerne læse: een fra min Stald, og ønsker, at De oftere kunde benytte dem i min Fraværelse. Ogsaa Meta skulde i mildt Vejr kjøre Toure. Mine hjerteligste Hilsner til hende og til Børnene og til alle, som erindrer mig, Lærere og Lærerinder og alle Børnene paa Skolen ikke at forglemme. Tak Deres kjære Broder og hans Kone for deres Erindring; maatte han faa det ønskede Kald paa Lolland.

Velvilligst

C. A.

Fra min hele Omgivelse de bedste og hjerteligste Hilsner. Frøken Poulsen har det godt. De vil hjerteligen hilse hele Comiteen.