Danmarks Breve

Breve fra danske Skuespillere og Skuespillerinder

Brevudgiver:
Robert Johannes Neiiendam, 1880-1966
Udgivelsessted:
KØBENHAVN

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

BREV TIL: Horn, Frederik; FRA: Als, Iver; (1766-05-05)
IVER ALS . 1722—70. TIL THEATERDIREKTØR FREDERIK HORN. 1766, 5. Maj . Til Figurantinden Marie Holm . En sort Taftes Kaabe med Kniplinger 5 R. 3& Et Par bomulds Vanter » » 2 » i Penge 3 » 1 » En Graae Barracans afstived H

BREV TIL: Teaterdirektionen, ; FRA: Als, Iver; (1768-02-03)
TIL THEATERDIREKTIONEN . 1768, 3. Febr . Specification paa Comoedier, som kunde opføres indtil Midfaste: Den Skinhellige, 5 Acter efter Molieres: Le TartufFe ou L’Imposteur. Marianes Roele har Jomfr. Bøtger spillet tillige med Bergm

BREV TIL: von Warnstedt, Hans Wilhelm; FRA: Beck, Bernhard Henrik; (1785-05-08)
BERNHARD HENRIK BECK . 1748—97. TIL THEATERDIREKTØR H. V. v. WARNSTEDT . 1785, 8. Maj . Jeg erindrer stedse med en levende Taknemmelighed, den stoere Naade, De har beviist mig, saavel ved min Kones Barselfærd, som nu sidst, da ieg skulde flytte, ja! ved enhver

BREV TIL: von Warnstedt, Hans Wilhelm; FRA: Beck, Bernhard Henrik; (1787-04-08)
1787, 8. April . Deres Høivelbaarenhed er ædelmodig nok, til at tilgive forseelser hvor de begaaes imod Dem, og De er indsigtsfuld nok, til at indsee Mueligheden i, om Forseelsen kan begaaes imod Dem, eller ikke. Paa disse Grunde bygger jeg et tilfredsstillende Haab, at Deres Høi

BREV TIL: von der Lühe, Volrad August; FRA: Clementin, Niels Hiersing; (1755-03-12)
NIELS HIERSING CLEMENTIN . 1721—76. TIL THEATERDIREKTØR V. A. v. D. LÜHE . 1755, 12. Marts . Deres Excellence Høy og Velbaarne Hr. Geheime-Raad! samt Høyædle og Velbaarne Herrer Ober Directeur og Directeurer for Den Kongl. Danske Skueplads! Da i

BREV TIL: von der Lühe, Volrad August; FRA: Clementin, Niels Hiersing; (1756-07-05)
1756, 5. Juli . Da jeg den 30te Apr. sidstafvigte paa Comoedie-Huuset ved Repition af Dants var saa ulykkelig at komme til Skade i mit høyre Been, hvor den store Scene bag i Beenet uformodentlig sprang tvert over, og jeg siden denne Tiid i en 4re Ugers Tiid med stor Smerte maatte

BREV TIL: Teaterdirektionen, ; FRA: Conradi, Johanne Christine; (1767-12-19)
JOHANNE CHRISTINE CON RADI . 1745—84. TIL THEATERDIREKTIONEN . 1767, 19. December . Deres Excellence og Samtlige Høy-gunstige Herrer understaaer jeg underskrevne Johanne Christine Conradi 22 Aar gammel og en Datter efter afgangne Ober Tømmer-Mester Conradi ved

BREV TIL: Teaterdirektionen, ; FRA: Davidsen, Sophia Hedevig; (1762-10-27)
SOPHIA HEDEVIG DAVIDSEN . TIL THEATERDIREKTIONEN . 1762, 27. Oktober . Da ieg Paa en 6 Aars thid har væred adskellige Stæder uden Lans med en min nu afgangne Broder Studiosos Frederech Crestian Davidsen, der, af Kærlighed til Hannem Persvaderede mig til at gøre

BREV TIL: Hæseker, J. J.; FRA: Davidsen, Sophia Hedevig; (1762-11-09)
TIL THEATERDIREKTØR J. J. HÆSEKER . 1762, 9, November . Tagende mig den Dristighed til: atter ydmygst at erindre om endelig Svar paa min ringe ansøgning, siden ieg ikke har haft den ære at høre noget hidentil fra den thid ieg giorde min ærbødige opvartning hos d

BREV TIL: Teaterdirektionen, ; FRA: Hallensen, Marie Elisabeth; (1767-03-30)
MARIE ELISABETH HALLENSEN FØDT MARTIN. 1738—92. TIL THEATERDIREKTIONEN . 1767, 30. Marts . Da ieg nu i 8te Aar har været Actrice, og i ald den Tiid giort min Skyldige Pligt, ey allene i at forrette det mig egentligen tilfaldt at giøre, men endogsaa i særdeles

BREV TIL: von der Lühe, Volrad August; FRA: Hortulan, Marcus Ulsøe; (1763-05-06)
MARCUS ULSØE HORTULAN . 1722—83. TIL V. A. v. D. LÜHE . 1763, 6. Maj . Jeg gav mig den underdanige Friehed ved en Memorial in Martio sidstleden at anmode Deres Excellence og samtlige Herrer Med-Directeurer om et Forskud af 50 rdr til at bestride min Huuse-Lei

BREV TIL: von Rappe, F. O.; FRA: Londemann, Gert; (1753-09-27)
GEERT LONDEMANN . 1718—73. TIL THEATERDIREKTØR F. O. v. RAPP E. 1753, 27. September . Da ieg er bekiendt at saavel Monsr Rose som Monsr Clemmentin udi forrige Directeurers tiid, har af Cassen bekommet hver 70 Rdl. som een Douceur til Een Klædning for deres fli

BREV TIL: ukendt FRA: Londemann, Gert; (1768-01-01)
TIL MAGISTRATEN . 1768, 1. Januar . Den høye Magistrat et glædeligt nyt Aar Jeg ønsker; Ønsket gir Gud Ønskers Fylde naaer til ald Lyksalighed i Aaret at erlange, Foruden dette, saa i andre fleere mange; Særdeles Glædskabs Aand Dem føye Glæde til, Som Publi

BREV TIL: Hæseker, J. J.; FRA: Londemann, Gert; (1768-03-13)
TIL J. J HÆSEKER . 1768, 13. Marts . Meroppe kunde efter mine Tanker best begyndes med, og om dend nye Ballet reuserede, da at Spilles Tvende gange efter dend Høye Directions got befindende, hvorved dend første Uge blef affærdiget. Cavalieren og Damen

BREV TIL: ukendt FRA: Londemann, Gert; (1768)
[ 1768 ] Paa Comoedie-Huuset d. 26 Martij blef ved Portneren fremlagt en Seddel med optegnelse paa hvilke Comoedier efter Paaske skulde opføres, undertegnede Als. Ikke uden Forundring maatte nærværende af Troppen andsee propositionen af Stykkerne, da de ikke kunde indsee Bimeligh

BREV TIL: Teaterdirektionen, ; FRA: Londemann, Gert; (1770-04-30)
TIL THEATERDIREKTIONEN . 1770, 30. April . Da nu Skuespillene paa nærværende Tiid ophører, udbeder jeg underdanigst, ieg naadigst maatte være udi Erindring og af dend Høye Endnu Værende Direction, som ieg fornemmer efter Hans Mayts Allernaadigste Resolution, For

BREV TIL: ukendt FRA: Londemann, Gert; (1771-04-05)
[ 1771, 5. April ]. De respective Elskere af den Kongl. Danske Skueplads, som udi Adresse-Contoirets Efterretninger No. 53. § 5. har behaget at foreslaae et Middel, som mueligt kunne for mig være fordeelagtig; takker jeg ærbødigst, enhver efter sin Intention. Men at det høyrespe

BREV TIL: Saxtorph, Matthias; FRA: Musted, Jens; (1793-11-30)
JENS MUSTED . 1731—98. TIL ETATSRAAD MATTHIAS SAXTORPH . 1793, 30. Novbr . Vores uforglemmelige Clementin døde i Aaret 1776 til ubodelig Tab for den Danske Skueplads. Hand efterlod sin Enke i saa god Forfatning, at hun med sin eeneste Datter kunde leve uden at

BREV TIL: von Rappe, F. O.; FRA: Printzlau, Christian Lehmannsen; (1753-08-11)
CHRISTIAN LEHMANNSEN PRINTZLAU 1715—1802. TIL F. O. v. RAPPE . 1753, 11. August . Paa en Tiid af 5 Aar, da ieg her har forrettet Acteur-Tieneste ved De Danske Comoedier, har ieg stedse agtet mig det for en Ære og Glæde, om ieg saaledes kunde forrette mine Ting

BREV TIL: Dannerskiold-Laurvig, Christian Conrad; FRA: Rose, Christopher Pauli; (1765-03-13)
CHRISTOPHER PAULI ROSE . 1723—84. TIL GREVE C. C. DANNESKJOLD-LAURVIG . 1765, 13. Marts . Naadige Herre! Jeg vender mig til Dem for at faae Oplysning i en for mig meget betydelig Sag; siden det var efter naadige Herres Begiæring, at jeg i Mandags Aft

BREV TIL: Generalkrigsdirektoriet, ; FRA: Rose, Christopher Pauli; (1765-03-uu)
TIL GENERALKRIGSDIREKTORIET . [ 1765, Marts .] En udi den dybeste Elendighed og Bedrøvelse nedstyrtet Fader seer sig nødtvungen for det Høylovlige General-Krigs-Directorii retfærdige Jndsigt at frembære denne sin væmodigste og med uendelige tusende Taare ledsagede Klagemaal ove

BREV TIL: Den Dramatiske Journal, ; FRA: Rose, Christopher Pauli; (1771-11-07)
TIL UDGIVERNE AF DEN DRAMATISKE JOURNAL . 1771, 7. November . Mine Herrer! En Dramatisk Journal har man ønsket for mange Aar siden; den kan tilveyebringe stoer Nytte for en Skue-Plads, da den, naar den er som den bør være, opvækker Eftertanke, Fliid og

BREV TIL: Den Dramatiske Journal, ; FRA: Rose, Christopher Pauli; (1771-11-25)
1771, 25. November . I Følge mit Brev i disse Blades No. 181 til de Herrer Forfattere af den Dramatiske Journal holder jeg det for min Pligt at bekiendtgiøre, at De ey endnu efter saa rum en Tid har beæret mig med Deres Besøgelse. Vel fik jeg strax at vide paa Theatret, at somme

BREV TIL: von Warnstedt, Hans Wilhelm; FRA: Rose, Christopher Pauli; (1780-04-24)
TIL H. V. v. WARNSTEDT . 1780, 24. April . Da ieg ingen Repertoire har haft for i Vinter, ey heller har kundet faae noget, uagtet ieg nogle gange har anmodet Hr Printzlau derom, saa kand ieg ikke Stykke-viis men i almindelighed efterkomme og opfylde Deres Høy-Ve

BREV TIL: Rahbek, Knud Lyne; FRA: Rose, Christopher Pauli; (1782-08-11)
TIL STUDENT K. L. RAHREK . Birckerød , 1782, 11. August . Høystærede! Med megen Følelse, skiønt stille, afbrød ieg vor sidste Sammenkomst. Med megen Følelse har ieg seet Mærker paa Venskab hos Dem. Med megen Følelse, har ieg modtaget Deres Skygge-Sam

BREV TIL: von Warnstedt, Hans Wilhelm; FRA: Rose, Christopher Pauli; (1784-04-19)
TIL H.V. v. WARNSTEDT . 1784, 19. April . Jeg er vis paa, at Deres Høy-Velbaarenhed er overtydet om min Kones Redebonhed som Velvillighed i at efterkomme Pligter; men det kand derhos ikke være Deres Høy Velbaarenhed ubekiendt, hvorledes en Konstner maae være til

BREV TIL: Teaterdirektionen, ; FRA: Rose, Elisabeth Caroline Amalie; (1770-03-06)
ELISABETH CAROLINE AMALIE ROSE født BØTTGER 1738—93. TIL THEATERDIREKTIONEN . 1770, 6. Marts . Min lange Tieneste ved Theatret; den lidet tiltrækkende Gage ieg har for mit arbeyde; de overmaade dyre Tiider at leve i, den Kummer og Trang, som dette naturligvis

BREV TIL: ukendt FRA: Rose, Elisabeth Caroline Amalie; (1773-03-31)
TIL DET HØYSTÆREDE PUBLICUM . [ 1773, 31. Marts .] I Heenseende at den Dramatiske Journalist har taget Anledaf min Hæshed i Zarine at tillægge mig, at jeg har narret et heelt Publicum m. m., hvilken Beskyldning strider aldeles mod den Ærbødighed, jeg bestandig har haft for Publ

BREV TIL: von Warnstedt, Hans Wilhelm; FRA: Rose, Elisabeth Caroline Amalie; (1787-07-26)
TIL KAMMERHERREINDE D. L. v. WARNSTEDT . 1787, 26. Juli . Til Vem, uden Dem Naadige Frue, kand ieg klage min Sorg, og søge tilflugt hos? Tal De min Sag hos Kammer-Herren Deres Mand, og saa er ieg vis paa at finde Bønhørelse. I det mindste |: Forsickere ieg, vee

BREV TIL: von Warnstedt, Hans Wilhelm; FRA: Rose, Elisabeth Caroline Amalie; (1787-08-22)
TIL H. V. v. WARNSTEDT . 1787, 22. August . Med Skiælven og Siæle bedrøvelse Saa ieg og hørte Deres grumme Forbittrelser imod mig siste gang ieg havde den Ære at tale [med] Dem: men min Gud! Havde ieg og fortient det? Har ieg nogensinde forglæmt at opfylde min P

BREV TIL: von Warnstedt, Hans Wilhelm; FRA: Rose, Elisabeth Caroline Amalie; (1791-03-31)
1791, 31. Marts . Min ulykkelige forfatning nøder mig at uleylige og anraabe til Deres Høy Velbaarenhed om at have mig gunstig i Erindring angaaende min allerunderdanigste ansøgning om en Frie Comedie: nu er snart den beste Tiid forbie, og længere hen vil vist antallet af Tilskue

BREV TIL: Teaterdirektionen, ; FRA: Walter, Caroline; (1769-12-04)
CAROLINE FREDERIKKE WALTER født HALLE. 1755—1826. TIL tTHEATEHDIREKTIONEN . 1769, 4. December . Afvigte Fredag Aften efterat Comedien var endt, er ieg i Actricernes Kammer af Madamme Hallensen meget ilde bleven begegnet, i det hun ved adskillige Talemaader fo

BREV TIL: von der Lühe, Volrad August; FRA: Walter, Caroline; (1770-02-19)
TIL V. A. v. D. LÜHE . 1770, 19. Februar . Efter halv syvende Aars Tieneste ved det Danske Theatrum merker ieg at Arbeydet som Actrice tager meget til, og da den liden Gage, ieg har, bliver tillige utilstrækkelig for mig, ihenseende til min tiltagende Vext, der

BREV TIL: Christian 7.; FRA: Walter, Caroline; (1782-04-06)
TIL KONGEN . Christiania , 1782, 6. April . Med den største Sinds-Bekymring har jeg erfaret at Deres Mayestæt har anseet med u-naade et Skridt frae min Siide, som langt fra ikke har havt den mindste Tilsidesættelse af min allerunderdanigste Lydighed mod Deres M

BREV TIL: Rahbek, Knud Lyne; FRA: Walter, Caroline; (1822-01-17)
TIL PROFESSOR K. L. RAHREK . Stockholm , [c. 1822], 17. Januar . Det ær mig en san glæde at se mig i hukommen af mine kære lansmæn, men i særdeleshed af en man saam de, ves sande og store faarthiænnester ieg baade ærer og beondrer. vor løglig ær ege Talies bar

BREV TIL: Teaterdirektionen, ; FRA: Ørsted, Christopher Hartmann; (1756-12-17)
CHRISTOPHER HARTMANN ØRSTED . 1721-87. TIL THEATERDIREKTIONEN . 1756, 17. December . Da et Aar nu er forløben siden Acteurerne fik Buxer til de Theatralske Dragter, og det nu er paa den Tiid, da de pleyer at faae dem, saa indstilles dette til De Høye Herrer Di

BREV TIL: Schwarz, Frederik; FRA: Arends, Jacob; (1777-07-31)
JACOB ARENDS . 1743—1801. TIL SKUESPILLER FREDERIK SCHWARZ . 1777, 31. Juli . Høystærede Herr Præses! Eenhver af os i sær føler Ligesaameget som De, hvor høyt vi bør at agte saa store Mænds og retskafne Kienderes Yndest, som Herr Stats-Sekreteer Guld

BREV TIL: Teaterdirektionen, ; FRA: Arends, Jacob; (1782-03-26)
TIL THEATERDIREKTIONEN . 1782, 26. Marts . Ved dette Theater-Aars Udgang fordrister jeg mig atter at ansøge den Kongelige Theater Commission underdanigst om at erholde min salige Formands Clementins Gage, hvortil jeg troer følgende Grunde at være overbeviisende:

BREV TIL: von Warnstedt, Hans Wilhelm; FRA: Arends, Jacob; (1784-06-18)
TIL H. V. v. WARNSTEDT . 1784, 18. Juni . Efter Høyvelbaarne Herr Kammerherre og Directeur von Warnstedts Befaling har jeg herved den Ære at melde: At min Gield til Braütigam med Directeurens Caution er 630 Rdl. Til Kongens Cassa af min Gage

BREV TIL: Teaterdirektionen, ; FRA: Arends, Jacob; (1796-04-29)
TIL THEATERDIREKTIONEN . 1796, 29. April . Den høie Kongelige Theater-Direktion tillade mig herved at fremlægge følgende underdanige Erklæring om min Person: Jeg er fød 1743, blev Student 1758, tog anden Examen med Berømmelse 1759, blev Candid: Min: me

BREV TIL: Teaterdirektionen, ; FRA: Astrup, Mette Marie; (1812-09-30)
METTE MARIE ASTRUP . 1760—1834. TIL THEATERDIREKTIONEN . 1812, 30. September . Allerede for længesiden har Venner, Bekiendte og Skuespilyndere bevidnet mig Deres Fornøyelse over at see mig i denne Vinter fremtræde som Dronning Elisabeth i Schillers Marie Stuar

BREV TIL: Hauch, Adam Wilhelm; FRA: Due, Johan Christian; (1802-05-06)
JOHAN CHRISTIAN DUE . 1761—1836. TIL THEATERCHEF A. V. HAUCH . 1802, 6. Maj . Et af de gladeste Øieblike i mit Liv, var den Dag da jeg igien var saa lykkelig at faa Deres Høyvelbaarenhed til Schef, hvor ofte har jeg ikke maattet savne den Opmuntring og godhed

BREV TIL: Foersom, Ellen Sophie Thun; FRA: Foersom, Peter Thun; (1798-11-30)
PETER THUN FOERSOM . 1777—1817. TIL HANS MODER, ELLEN SOPHIE THUN FOERSOM . [17]98, 30. November . Min gode, kiære Moder! Jeg havde bestemt at jeg vilde bie med at skrive Dem til til i Overmorgen, da Posten først da afgaaer; men det er mig umuligt at

BREV TIL: Foersom, Ellen Sophie Thun; FRA: Foersom, Peter Thun; (1799-01-18)
1799, 18. Januar . Min kiære, gode Moder ! Allerede d. 29. Dec. forrige Aar skrev jeg til Dem, og vor gode Trine; men af Deres Brev, som jeg i Dag har faaet, seer jeg at hiine Breve endnu ikke maa være komne til Dem, eller maaske forkomne; hvilket vel og kan være mulig

BREV TIL: Rahbek, Knud Lyne; FRA: Foersom, Peter Thun; (1805-09-20)
TIL K. L. RAHBEK . 1805, 20. September . Da jeg engang i Vinter havde den Ære at tale med Hr. Professoren om en Oversættelse af Shakspears Sørgespil, gav De mig Tilsagn om at ville lægge Haand paa Værket med, og bruge Deres litteraire Anseelse, for at faa Arbej

BREV TIL: Rahbek, Knud Lyne; FRA: Foersom, Peter Thun; (1805-09-29)
1805, 29. September . Gode Professor Rahbek ! eller hellere, som De har tilladt mig — gode Rahbek! — Her kommer Hamlet, og anbefaler sig til Dem. En Deel errores calami ere der vel, som ere undgaaede min Opmærksomhed; hvilket De vil undskylde. Jeg har lagt Steeven’s Text til Gru

BREV TIL: Hauch, Adam Wilhelm; FRA: Foersom, Peter Thun; (1806-06-27)
TIL A. V. HAUCH . 1806, 27. Juni . Da Serenaden, for et Par Aar siden i September stod paa Repertoiret, tog jeg mig den Frihed, at bede Deres Høivelbaarenhed om at blive befriet for Antons Rolle, paa Grund af en Sangskræk, der sikkerlig er dybt grundet i min nat

BREV TIL: Hauch, Adam Wilhelm; FRA: Foersom, Peter Thun; (1807-05-16)
1807, 16. Maj . Jeg vover at fremtræde blandt dem af mine Medtienere, som i denne Tiid søge Deres Høivelbaarenhed om forhøiet Gage, og i den Henseende udbede sig Deres mægtige Anbefaling til Hans Kongelige Majestæts Naade. Hvad der først driver mig til at skrive denne æ

BREV TIL: Rosing, Michael; FRA: Foersom, Peter Thun; (1808-04-uu)
TIL SKUESPILLER MICHAEL ROSING . [ 1808, April .] Min elskede Lærer, Mester, og Mønster! — De har ingen Feber mere, har vores alles Lærerinde og Mesterinde i Aftes sagt mig: derfor tør jeg bede Dem om at hædre, at opmuntre Deres Lærlings svage Forsøg ved Deres Nærværel

BREV TIL: Rahbek, Knud Lyne; FRA: Foersom, Peter Thun; (1810-03-uu)
TIL K. L. RAHBEK . [ 1810, Marts .] Da Saabye var død, skrev jeg faa Linier, som her følge, om hans Jordefærd, fordi Dagen og Skilderiet affærdigede hans Minde hundsk; og fordi man i Provindserne dog skulde se hvad man her og der i det mindste paa min jydske Kant tvivler om: at

BREV TIL: Molbech, Christian; FRA: Foersom, Peter Thun; (1810-08-18)
TIL AMANUENSIS CHRISTIAN MOLBECH . 1810, 18. August . Højstærede! Sandelig! De undrer Dem vist, og det med Rette, over at mit Svar paa Deres ærede Brev af 5te Juni nu først kommer: men denne Undren vil ophøre, naar jeg siger: at hiint Brev først den 4d

BREV TIL: Hauch, Adam Wilhelm; FRA: Foersom, Peter Thun; (1810-12-23)
TIL A. V. HAUCH . 1810, 23. December . Da jeg for næsten to Aar siden ansøgte Deres Excellence om at give Declamatorier, blev det mig, paa Deres Høigunstige Anbefaling, bevilget allernaadigst, at prøve fire slige Kunstforsøg. Jeg vover nu den underdanige Bøn, at

BREV TIL: Foersom, Ellen Sophie Thun; FRA: Foersom, Peter Thun; (1811-03-03)
TIL ELLEN SOPHIE THUN FOERSOM . 1811, 3. Marts . Min eiegode, gamle, kiære Moder! Jeg troede ikke at jeg som en gammel Dreng, der i Onsdags otte Dage fyldte sit 34te Aar, endnu skulde faae, langt mindre fortjene Skiend af Dem; men jeg kan ikke nægte, at jeg jo f

BREV TIL: Baggesen, Jens; FRA: Foersom, Peter Thun; (1812-09-04)
TIL PROFESSOR JENS BAGGESEN , KIEL . 1812, 4. September . Hofboghandler Brummer har anmodet mig om til næstkommende Nyaar at samle en Nyaarsgave, der skulde bestaae saavel af poetiske som prosaiske Stykker. — Den gode Mand veed heel vel, at saa lidet jeg end ei

BREV TIL: Rahbek, Knud Lyne; FRA: Foersom, Peter Thun; (1813-05-uu)
TIL K. L. RAHBEK . [ 1813, Maj .] Kiæreste Br. Rahbek! Tak for sidst! — Da jeg kom hiem i Dag, seer jeg at Hamlet i Dagen og Statstidenden var anmeldt til Opførelse »som oversat med Forandringer af mig.« Du var jo enig med mig om paa anden Prøve, at Dit Navn skulde st

BREV TIL: Rahbek, Knud Lyne; FRA: Foersom, Peter Thun; (1813-06-04)
1813, 4. Juni . Da jeg er ikke vel, havde jeg tænkt paa i Dag blot at have tilstillet Dig følgende Forkortninger af Romeo og Julie: men jeg kan ikke andet end lade nogle Ord følge med, for at takke Dig for i Aar, og for den sidste skiønne Aften vi vare sammen: den skiønneste jeg

BREV TIL: Rahbek, Knud Lyne; FRA: Foersom, Peter Thun; (1813-07-25)
1813, 25. Juli . Dit Brev har ligget et Par Dage over inde i Byen, og først i Gaar har min Dreng, som kom ud i sin Skoleferie, bragt mig det. Jeg takker Dig meget derfor, og iler med at besvare det. Først min Helbred angaaende: Saa vanskeligt som det maaske »Ɣvωϑι σεvτo

BREV TIL: Teaterdirektionen, ; FRA: Foersom, Peter Thun; (1813-11-09)
TIL THEATERDIREKTIONEN . 1813, 9. November . Ikke blot det Tryk, under hvilket enhver Mand paa fast Lønning i disse Tider sukker, bringer os til at overrække den Høie Direction denne underdanige Pro Memoria; men vor faste, paa Erfaring grundede Overbeviisning ve

BREV TIL: Teaterdirektionen, ; FRA: Foersom, Peter Thun; (1815-01-25)
1815, 25. Januar . Ved et Par Forestillinger af Hamlet har der været en usømmelig Støi i Coulissen, der i Aftes dreves til slig forargelig Grad, at den nødte saavel Heger som Liebe og mig til at hysse ind mod de støiende og sladdrende. — Denne Sladder blev endog lige for Publikum

BREV TIL: Nyerup, Rasmus; FRA: Foersom, Peter Thun; (1816-01-21)
TIL PROFESSOR RASMUS NYERUP . 1816, 21. Januar . Ærbød : P. M! Tillad at jeg er saa dristig, at sende Dem, der sikkerlig er baade gamle Holbergs og Ewalds Ven, hosfølgende Billet til min Kones Benefice-forestilling paa Løverdag, med Bøn om, at De, mege

BREV TIL: Rahbek, Knud Lyne; FRA: Foersom, Peter Thun; (1816)
TIL K. L. RAHBEK . [ 1816 .] Kiære Broder i □! Ikke som Directeur, men som min Ven og Ordens-Broder giør jeg Dig et Spørgsmaal, som Du vel ikke ganske bestemt, men dog vist nogenlunde kan besvare, og ved vor □-Broderskab paalægger jeg Dig, at Spørgsmaalet bliver i ubr

BREV TIL: Frederik 6.; FRA: Foersom, Johanne Cathrine; (1817-02-11)
JOHANNE CATHRINE FOERSOM FØDT EBBESEN. 1779—1850. TIL KONGEN . 1817, 11. Februar . Det er Deres Majestæt allernaadigst bekiendt, hvorledes min afdøde Mand, kongelig Skuespiller Peter Foersom, ved en uventet Død er bleven bortreven fra mig og sex uforsørgede B

BREV TIL: von Warnstedt, Hans Wilhelm; FRA: Frydendahl, Catharine Elisabeth; (1784-04-08)
CATHARINE ELISABETH FRYDENDAHL , FØDT MØLLER. 1760—1831. TIL H. V. v WARNSTEDT . 1784, 8. Maj . Drt er mig ikke mulig at tro andet en[d] det [er og] maae være en feyltagelse at ieg er bleven tilsagt at spille Valkyrie Bollen i Balders Død da ieg tror at det a

BREV TIL: von Warnstedt, Hans Wilhelm; FRA: Frydendahl, Catharine Elisabeth; (1784-05-09)
1784, 9. Maj . Dersom Deres Høyvelbaarenhed naadigst havde beæret mig med en skriftlig Ordre ved en saa usædvanlig befaling som den at ieg skal spille en Rolle som Valkyriens da jeg ved to til tre aars brug og sædvane ikke at spille andet end første Partier er reent fritaget fra

BREV TIL: von Warnstedt, Hans Wilhelm; FRA: Frydendahl, Catharine Elisabeth; (1786-09-15)
1786, 15. September . Jeg har i dette øyeblik faaet en befaling at stykket skal gaa paa Tirsdag og i gentager at det er mig ikke muligt naar det skal gaa i minste maade godt det er min pligt at spille naar det bliver mig befalet men ieg vil bede Deres Velbaarenhed vil have den be

BREV TIL: Ahlefeldt, Ferdinand Anton Christian; FRA: Frydendahl, Catharine Elisabeth; (1793-08-05)
TIL THEATERDIREKTØR F. A. C. GREVE AHLEFELDT . Dresden , 1793, 5. August . Da vi nu har været her saa lang en Tiid uden at have været saa lykkelig at kundet Profitere noget saa holler ieg det for min pligt at underette Deres Excellence vorledes den Tiid er tilb

BREV TIL: Teaterdirektionen, ; FRA: Frydendahl, Catharine Elisabeth; (1799-10-02)
TIL THEATERDIREKTIONEN . 1799, 2. Oktober . Iblandt de mange Ubehageligheder, som paa nogen Tiid har sammensvoret sig, om ethvert af mine Skridt paa Theatret, og som ufeilbarligen tilsidst maae giøre mig det odieux, troer ieg at det er min Pligt, at giøre Direct

BREV TIL: Frederik 6.; FRA: Frydendahl, Catharine Elisabeth; (1813-07-05)
TIL KONGEN . 1813, 5. Juli . Den Stemme, som Naturen begavede mig med, bestemte mine Forældre, ifølge offentlig Indbydelse, til at ofre samme til National Theatrets Tieneste paa en Tid, da dette allene skulde tiene Hoffet og Folket til Forlystelse og alle fremme

BREV TIL: Ahlefeldt, Ferdinand Anton Christian; FRA: Frydendahl, Jørgen Peter; (1793-04-04)
PETER JØRGEN FRYDENDAHL . 1766—1836. TIL F. A. C. AHLEFELDT . 1793, 4. April . Da ieg om kort Tiid unddrages den Understøttelse som ieg hidtil haver havt, og ieg ikke af den Gage ieg har ved Theatret kan leve anstændig, saa er ieg nødt til at søge anden Tienne

BREV TIL: Christian 7.; FRA: Frydendahl, Jørgen Peter; (1795-01-17)
TIL KONGEN . 1795, 17. Januar . Ungdom, ukiendt med Mennesker og Tings sande Beskaffenhed, kom mig til at forlade den theatralske Bane, hvor ieg ifølge min store Lyst for Skuespilkunsten, turde smigre mig med det Haab, at erhverve mig anstændigt Udkomme, foreene

BREV TIL: Teaterdirektionen, ; FRA: Frydendahl, Jørgen Peter; (1799-06-21)
TIL THEATERDIREKTIONEN . 1799, 21. Juni . En Erfaring af 15 Aar, har endelig skaffet mig den bedrøvelige Opdagelse, at ieg ved dette Theater ikke kan naae den Lykke og anstændige Udkomme, som ieg engang giorde mig Haab om, Aarsagerne hertil ere mig ubekiendte, n

BREV TIL: Teaterdirektionen, ; FRA: Frydendahl, Jørgen Peter; (1800-12-06)
1800, 6. December . Efter at vi i al den Tiid, vi have tient ved det Kongelige Theater, og især ieg Frydendahls Hustrue igiennem en Række af Aar, begge have anvendt vores yderste Fliid i vort Kald, og derhos giort os et smigrende Haab, at have vundet, saavel vore Foresattes, som

BREV TIL: Frederik 6.; FRA: Frydendahl, Jørgen Peter; (1800-12-21)
TIL KRONPRINSEN . 1800, 21. December . Den smerteligste Følelse, vi have fornummet i vort Fængsel, er at have havt Anledning til at frygte, at den uhældige Tildragelse, der har bragt os hid, mueligen kunde fortolkes som Halstarrighed fra vor Side. Over

BREV TIL: Teaterdirektionen, ; FRA: Frydendahl, Jørgen Peter; (1818-09-11)
TIL THEATERDIREKTIONEN . 1818, 11. September . Undervisningen i Fremstillelses-Kunsten maae sikkert af de foregaaende Theater-Directioner være betragtet, i Sammenligning med Underviisningen i Musik og Dands, for Scenen som saare ringe, da Lærerne betales ringere

BREV TIL: Teaterdirektionen, ; FRA: Frydendahl, Jørgen Peter; (1821-06-04)
1821, 4. Juni . Iblandt de mange alykkelige Aarsager, som forrige Aar nødte mig til at ansøge Hans Kongelige Mayestet om allernaadigst Afskeed, vare foruden disse ogsaa den Omstændighed, at ieg umuelig kunde udføre ald den Tjeneste, som Directionen forlangte af mig, da min Boepæl

BREV TIL: Frydendahl, Augusta Wilhelmine Caroline; FRA: Frydendahl, Jørgen Peter; (1824-uu-uu)
TIL DATTEREN, AUGUSTA WILHELMINE CAROLINE . [ Torbæk . c. 1824 ] Min elskede, høitelskede Datter! Jeg har nu glemt al Fortred, selv Dit Vanheld, ieg føler alle Livets Glæder i min Eensomhed og i dette Paradiis; min Reyse hertil var en behagelig Afvexling af skiønne U

BREV TIL: Teaterdirektionen, ; FRA: Frydendahl, Jørgen Peter; (1824-11-12)
TIL THEATEBDIREKTIONEN . 1824, 12. November . Til underdanigst Giensvar paa Directionens Ærede af 22de f. M., betreffende Chor-Syngemester Krossings Klage, giver ieg mig den Ære, at melde: at da ieg paa Prøven af Syngestykket Sovedrikken bemærkede bemte Krossing

BREV TIL: Collin, Jonas; FRA: Frydendahl, Jørgen Peter; (1826)
TIL THEATER DIREKTØR JONAS COLLIN . [ 1826 ] Hr. Studiosus Bøtger har bedet mig anbefalet sig til Theater Directionen ved hans forestaaende Fremtrædelse i Morgen; hans ædle Karakteer behager mig, og da hans og hans Forlovedes Skiebne er aldeles afhængig af Directionens Dom over

BREV TIL: Collin, Jonas; FRA: Frydendahl, Jørgen Peter; (1826-06-22)
1826, 22. Juni . Af alle Systemer og jevne Theorier, er Naade-Systemet, efter min Formeening, det meest ødelæggende for et Theater, thi snart tolereres stivbenede Dansere, hæse Sangere, dorske og flaue Skuespillere og væmmelige Actricer; den lykkelige begavede Artist maa arbeide

BREV TIL: Collin, Jonas; FRA: Frydendahl, Jørgen Peter; (1826-07-03)
Frederiksborg , 1826, 3. Juli . Krybende Mennesker finder mange ligesaa modbydelige, som krybende Dyr og flygter for dem, ymidlertid er det dog lykkedes Placat-Skriveren at erholde en Plads for sin Datter ved Scenen, uagtet sin dværgagtige Skabning og flollede eller halvfiantede

BREV TIL: Teaterdirektionen, ; FRA: Frydendahl, Jørgen Peter; (1827-06-25)
TIL THEATERDIREKTIONEN . 1827, 25. Juni . Efter Circulaire fra Theatrets Reciseur er ieg opfordret at afgive mit Andragende, om de Roller, som ieg ønsker at blive befriet for; i denne Anledning maae ieg underdanigst bemærke, at ieg ved forrige Saisons Ende havde

BREV TIL: Collin, Jonas; FRA: Frydendahl, Jørgen Peter; (1829-02-05)
TIL JONAS COLLIN . 1829, 5. Februar . I Tillid til Hr. Doktorens cristelige Sindelav androg ieg hos Ham, at ieg maatte erholde en hviid Kypperts Nattrøie med Ærmer da ieg ikke meere kan taale i Montefiasio Rolle at være saa blottet i 1ste Akt, hvor ieg har kun e

BREV TIL: Teaterdirektionen, ; FRA: Frydendahl, Jørgen Peter; (1832-04-10)
TIL THEATERDIREKTIONEN . 1832, 10. April . Efter de Beretninger, som Theater Directionen haver modtaget af Regisseuren og af mig, Frydendahl, om den ubesindige Adfærd som Hr. Docter Ryge, Instructeur en Scene, udøvede Løverdag Aften den 31 Martz efter Opførelsen

BREV TIL: Nielsen, Nicolai Peter; FRA: Frydendahl, Jørgen Peter; (1834-05-07)
TIL INSTRUKTØR N. P. NIELSEN . 1834, 7. Maj . Saa De troer virkelig, at det vilde være et lystigt Hop i Deres forehavende Forestilling hvis ieg paatog mig at udføre Cupidos Rolle? Nei, min unge Ven, ieg prostituerede mit Legeme, blev vemmelig for Spectatores og

BREV TIL: Teaterdirektionen, ; FRA: Frydendahl, Jørgen Peter; (1835-05-01)
TIL THEATERDIREKTIONEN . 1835, 1. Maj . Min Anstrængelse for at skiule min Affældighed og Mangler, naar jeg skal fremstille mig paa Scenen er forgieves, Naturen fordrer efter 69 Aar, sin Ret = Hvile. — De ofte gientagne Ansøgninger om min Afskeed fra S

BREV TIL: von Warnstedt, Hans Wilhelm; FRA: Gielstrup, Adam Gottlob; (1788-05-16)
ADAM GOTTLOB GIELSTRUP . 1753—1830. TIL H. V. v. WARNSTEDT . Hamburg , 1788, 16. Maj . først maa ieg Bede om forladelse at ieg ikke kom for at giøre min afskeeds Compliment men ieg liafde paa det sidste saa meget at Rende om saa det var mig Umuelig.

BREV TIL: Christian 7.; FRA: Gielstrup, Adam Gottlob; (1790-12-17)
TIL KONGEN . 1790. 17. December . Fra mit syge-Leie anraaber jeg i allerdybeste Underdanighed Deres Kongelige iMajestet: oni at vorde befriet fra at udstaae den Straf Deres Majestet haver tilkiendt mig formedels mit Spill udi de svermende Philosopher sidst afvig

BREV TIL: Christian 7.; FRA: Gielstrup, Adam Gottlob; (1803-12-06)
1803, 6. December . Efterat Jeg paa 28 Aar har haft den Lykke, at staae i Der- res Kongelige Maiestæts Tienneste som Skuespiller, føeler ieg nu, at ieg, formedelst een Mine Forresadte bekiendt Legems Svaghed, der længe har trykket mig, og som stedse med Alderen tiltager, ikke kan

BREV TIL: Rahbek, Knud Lyne; FRA: Gielstrup, Adam Gottlob; (1812-08-09)
TIL K. L. RAHBEK . Frederiksborg , 1812, 9. Augnst . Min Eyegode Rabeck og Ungdoms Ven! ifald Du ellers endnu er den samme som i forrige Tider? — Jeg skriver natuerlig og ligefrem, og derfor beder Dig, at undskylde min ligefremhed! Da ieg sidst saa Di

BREV TIL: Frederik 6.; FRA: Gielstrup, Adam Gottlob; (1818-04-10)
TIL KONGEN . 1818, 10. April . Tillad, at en Olding, der- ugjerne klager og aldrig før har klaget Dem sin Nød, vover at nærme sig Thronen! Fro ved den Tanke, at jeg dog nogle Gange i mit Liv har bragt Deres høisalige Fader og Dem til at glemme Regentens ulysteli

BREV TIL: von Warnstedt, Hans Wilhelm; FRA: Gielstrup, Catharine Marie; (1785-04-19)
CATHARINE MARIE GIELSTRUP FØDT MORELL. 1755—92. TIL H.V. v. WARNSTEDT . 1785, 19. April . Uhæ[l]digviis seer ieg mig nødt til at fremkomme for Deres Hiøy-Velbaarenhed, under det forhadte Navn afKlagerinde imod en af mine Medspillende. Men Følelsen af Ære og N

BREV TIL: Teaterdirektionen, ; FRA: Hansen, Niels; (1796-04-16)
NIELS HANSEN . 1748—1828. TIL THEATERDIREKTIONEN . 1796, 16. April . Afvigte Torsdags Aften efter Forestillingen af Figaros Givtermaal hørte jeg Deres Høy Velbaarenhed Marchal Hauch befale Skuespilleren Hr. Thessen: »At endskjønt det benævnte Stykke skulde den

BREV TIL: Teaterdirektionen, ; FRA: Heger, Ellen Marie; (1818-11-24)
ELLEN (ELINE) MARIE HEGER FØDT SMIDTH. 1774—1842. TIL THEATERDIREKTIONEN . 1818, 24 November . Oeconomie-Inspecteuren forlangte igaar Aftes imellem anden og tredie Act af Forestillingen af Korsridderen at tale med mig. Da han havde givet Pyntekonen Ordre at g

BREV TIL: Teaterdirektionen, ; FRA: Heger, Ellen Marie; (1818-12-08)
1818, 8 December . Efter at jeg i 14 Dage med en let begribelig Længsel forgiæves havde haabet at erholde et fyldestgiørende Svar paa min Klage over Hr. Inspecteurens Opførsel imod mig: kunde jeg igaar ej længere opsætte mundtligen at foredrage min Sag for Hans Majestæt, som, paa

BREV TIL: Hauch, Adam Wilhelm; FRA: Heger, Jens Stephan; (1796-uu-uu)
JENS STEPHAN HEGER . 1769—1855. TIL A. V. HAUCH . [ 1796 .] Mit Møde i Direktionsforsamlingen Løverdagen den 12 Martii, var ved min Forseelse paa [den] Tid, da Direktionsforsamlingen var hævet; jeg giver mig altsaa den Frihed skrivtlig at sige Deres Høyvelbaarenhed, hvad Tide

BREV TIL: Teaterdirektionen, ; FRA: Heger, Jens Stephan; (1800-03-27)
TIL THEATERDIREKTIONEN . 1800, 27. Marts . Paa Directionens Pro. Mem. af 20 Marts sidsle, giver jeg mig den Frihed at svare: at jeg i ingen Henseende troer mig berettiget til at forsømme mine Pligter, om end Andre forsømme deres; og en nøyagtig Beretning, om det

BREV TIL: Teaterdirektionen, ; FRA: Heger, Jens Stephan; (1817-01-25)
1817, 25 Januar . I Midten af Juni Maaned f. A. overleverede jeg Hans Majestæt en allerunderdanigst Ansøgning, i hvilken jeg vovede at reclamere min formeente Adgang til Nydelsen af den Rettighed, der ved allerhøyeste Resolution er tilsagt de Studerende, som efter 20 Aars Tjenest

BREV TIL: Molbech, Christian; FRA: Heger, Jens Stephan; (1851-04-29/1851-05-04)
TIL PROFESSOR CHRISTIAN MOLBECH . 1851, 29 April . Da jeg idag havde den Fornøielse, i Deres Kones Nærværelse, at tale et Par Ord med Dem (jeg siger Fornøielse for ikke at bruge det ellers saa ofte misbrugte Ord — Ære) sagde jeg: igaar gik jeg 1½ Miil; og De sva

BREV TIL: Molbech, Christian; FRA: Heger, Jens Stephan; (1851-06-24)
1851, 24 Juni Høistærede, kiære, gode Professor Molbech! De viser mig saa megen godhedsfuld Opmærksomhed, at jeg sandeligen ikke uden Undseelighed kunde modtage den, dersom min Kiærlighed til Alt, hvormed De i mange foregaaende Aar har beriget og f

BREV TIL: von Warnstedt, Hans Wilhelm; FRA: Knudsen, Hans Christian; (1791-08-10)
HANS CHRISTIAN KNUDSEN . 1763—1816. TIL H. V. v. WARNSTEDT . Jægerspriis , 1791, 10. August . Da min Permission var forbii d.8deAgust og vi i Dag skriver d. 10, saa tager ieg mig den frihed at bede Deres Høyvelbaarenhed meget om forladelse, for de tvende over

BREV TIL: Teaterdirektionen, ; FRA: Knudsen, Hans Christian; (1796-05-20)
TIL THEATERDIREKTIONEN . 1796, 20. Maj . Det er nu et Aar siden ieg toeg mig den Frihed at anholde hos Directionen om et lidet Tillæg i min Gage. Sandelig ieg skulle ikke saa ofte falde Directionen besværlig, naar ikke Nøden saa havde krævet det. Det anstaaer m

BREV TIL: Teaterdirektionen, ; FRA: Knudsen, Hans Christian; (1798-10-uu)
1798, Oktober . Da Hans Mayestædt Kongen udnævnte Hr. Thaarup til Direkteur for Skuespillene, har Hans Maiestædt vist ikke befalt Hr. Direktør Thaarup at være grov mod en Kunstner, hvis Fliid og Thalent og Opførsel bestandig har, og skal blive forenet — saa længe Hans Maiiestædt,

BREV TIL: Thaarup, Thomas; FRA: Knudsen, Hans Christian; (1798-10-27)
TIL THEATERDIREKTØR THOMAS THAARUP . 1798, 27. Oktober . Hr. Directuerren var saa god i Torsdags aftes, at til byde mig et Forlig, for paa en god maade at faa Ende paa min Sag, som maaske Legger mig i Graven. Ingen kan være villigere dertil end ieg, men dette Fo

BREV TIL: Teaterdirektionen, ; FRA: Knudsen, Hans Christian; (1798-10-30)
TIL THEATERDIREKTIONEN . 1798, 30. Oktober . Den Høye Direction maa tilgive min Dristighedt. Da denne Sag med Hr. Directeur Thaarup allerede liar henstaaet i 12 Dage, og ieg under Sagens Behanling har Lidt uendelig meget paa min Helbred, og ieg umulig kan blive

BREV TIL: Teaterdirektionen, ; FRA: Knudsen, Hans Christian; (1798-11-08)
1798, 8. November . Klokken 10 modtog ieg paa Sengen Hans Maistædts Befaling at Straffes med 4 Dages Arest i Blaaetaarn. Jeg sente strax Bud til min Læge Hr. Etadsraad Gulbrandt, hvis Atest medfølger. Min underdanigste Bøn til Den Høye Direction er, at man strax i al Stilhed giv

BREV TIL: Teaterdirektionen, ; FRA: Knudsen, Hans Christian; (1798-11-12)
1798, 12. November . Efter 12 Aars Tienneste er ieg første gang saa uløkkelig at have udstaaet en meget haar Straf efter Hans Maistædts Befaling. Naar ieg nu kunde have den Glæde at min Straf maatte forskaffe Bolighed og Orden paa Scenen til at forrætte Hans Maistædt Kongens Tien

BREV TIL: Christian 7.; FRA: Knudsen, Hans Christian; (1804-03-08)
TIL KONGEN . 1804, 8. Marts . I Aaret 1795 havde Hans Kongelige Høihed Arveprindsen den Naade for mig, for at betrygge mig for Mangel paa min Alderdom, at skienke mig Færgemands Tjennesten ved Jægerspriis’s Færge, — en Velgierning, for hvilken jeg kun svagt form

BREV TIL: Hauch, Adam Wilhelm; FRA: Knudsen, Hans Christian; (1809-10-12)
TIL A. V. HAUCH . Jsegerspriis Færgegaard , 1809, 12. Oktober . Deres Exelences naadige Skrivelse af 6te d. M. modtog ieg i Søndags paa Frederiksverk. Det smerter mig inderlig af Begyndelsen af Deres Exelences Brev at erfare Deres Utilfredshed med min hurtige A

BREV TIL: Frederik 6.; FRA: Knudsen, Hans Christian; (1810-12-13)
TIL KONGEN . 1810, 13. Deeember . Ifølge Deres Mayestædts naadige Tilladelse har ieg ladet trykke 4000 Exemplarer af den af mig forfattede lille Tale samt af Hr. Professor og Bidder Rahbeks Sømands-Sang, som ieg d. 5te December ved Orlogskibet Phoenix Afløben og

BREV TIL: Teaterdirektionen, ; FRA: Knudsen, Hans Christian; (1812-01-18)
TIL THEATERDIREKTIONEN . 1812, 18. Januar . Jeg kan ikke undlade at tilmælde den Kongelige Theater Direktion Hr. Professor Zincks uartige Opførsel imod mig paa Syngeskolen Fredagen d. 17de dennes. Sagen er denne: Jeg kom for at gaae mit Syngepartie igiennem til

BREV TIL: Rahbek, Knud Lyne; FRA: Knudsen, Hans Christian; (1815-01-23)
TIL K. L. RAHBEK . 1815, 23. Januar . Min Broder. Jeg takker Dig meget for den Vise Du uleiligede Dig at skrive efter min andmodning til Carl Bruun; hans Moder og Broder følte vores fældes Interesse for hans eget Vel, — kun den utaknemmelige føler det

BREV TIL: Marie Sophie Frederikke; FRA: Knudsen, Hans Christian; (1815-05-20)
TIL DRONNINGEN . 1815, 20. May . Efter Deres Mayestæts allernaadigste Tilladelse vover jeg allerunderdanigst at nedlegge denne min Bøn i Landets ømme Moders Haand. Jeg har under Krigen anvendt min Fritid til at opmuntre min Konges Sø- og Landkrigere og anvendt m

BREV TIL: Zinck, Marie Elisabeth; FRA: Knudsen, Hans Christian; (1815-12-16)
TIL SKUESPILLERINDEN MARIE ELISABETH ZINCK . 1815. 16. December . God Morgen! Jeg haaber De har saavet vel, kysset og klappet Den lille Mand og haft en behagelig Morgen! men til det alvorlige; ieg ventede Dem i gaar efter aftale, og vilde Da sagt Dem a

BREV TIL: Teaterdirektionen, ; FRA: Knudsen, Hans Christian; (1816-03-02)
TIL THEATERDIREKTIONEN . 1816, 2. Marts . Paa mit Sygeleie, hvor jeg nu har opholdt mig over halvandet Aar, nogle faa Gange undtagne, da jeg med min Læges Tilladelse har gjort Forsøg paa at tilfredsstille min Lyst for min Konst, gjøre min Pligt, og derved glæde

BREV TIL: Teaterdirektionen, ; FRA: Kruse, Jens William; (1816-02-14)
JENS WILLIAM KRUSE . 1775-1823. TIL THEATERDIREKTIONEN . 1816, 14. Februar . Længe har jeg ventet paa lykkeligere Tider der ikke satte mig i den Nødvendighed at falde den høye Direction besværlig med Klager og Bønner, men Byrderne bliver tungere Aar for Aar, m

BREV TIL: Teaterdirektionen, ; FRA: Kruse, Jens William; (1816-10-18)
1816, 18. Oktober . Ved Opførelsen af Slottet Montenero sidste d. 15 Oktober indtraf det Uheld for mig, at jeg tog Feil i nogle Strofer i Sangen af 3die Akt, 3die Scene. Denne Ubehagelighed blev foraarsaget af Hr Lund, der, uagtet han selv er Skuespiller, og altsaa burd

BREV TIL: Teaterdirektionen, ; FRA: Lindgreen, Ferdinand Ludvig Wilhelm; (1797-03-28)
FERDINAND LUDVIG VILHELM LINDGREEN . 1770—1842. TIL THEATERDIREKTIONEN . 1797, 28. Marts . Fra det Øyeblik af at Skuespillenes Bestyrelse lykkeligvis overdroges til Mænd, hvis Retskaffenhed og videnskabelige Værd allerede havde forskaffet dem et saa hædrende

BREV TIL: Frederik 6.; FRA: Lindgreen, Ferdinand Ludvig Wilhelm; (1810-07-03)
TIL KONGEN . 1810, 3 Juli . Ved Deres Kongelige Majestæts Resolution af Juni d. a. er mig allernaadigst bleven forundt et aarligt Tillæg til min Gage af 50 Rdl. Med hvor megen sand Taknemlighed min økonomiske Forfatning end paalægger mig at erkiende den mig derv

BREV TIL: Teaterdirektionen, ; FRA: Lindgreen, Ferdinand Ludvig Wilhelm; (1812-02-29)
TIL THEATERDIREKTIONEN . 1811, 29 Februar . Overbeviist om, at den høye Direction med en den særegen Velvillie søger at opfylde ethvert af Dens Underhavendes Ønsker, naar samme ere grundede paa Billighed, vover jeg at ansøge den høye Direction om en 25 Aars Beni

BREV TIL: Teaterdirektionen, ; FRA: Lindgreen, Ferdinand Ludvig Wilhelm; (1817-05-26)
1817, 26 Mai . Da jeg ifior ved denne Tid troede at skylde mig selv, at henvende mig til den høje Theaterdirection, med mundtlig Ansøgning, at være i Betragtning ved de Forandringer, der i Besættelsen af Instructeurembedet maatte foregaa; fik jeg af alle tre det mig særdeles fyld

BREV TIL: Teaterdirektionen, ; FRA: Lindgreen, Ferdinand Ludvig Wilhelm; (1827-03-23)
1827, 23. Marts . De fleste af mine samtidige Kunstbrødre, paa een nær, under mig i Tjenestetid, har havt den Lykke, med Kongelig allernaadigst Understøttelse, at see fremmede Skuepladse, adskillige have nydt denne Naade mere end eengang. Ogsaa jeg ønskede, inden min ikke korte K

BREV TIL: von Warnstedt, Hans Wilhelm; FRA: Preisler, Joachim Daniel; (1778-07-16)
JOACHIM DANIEL PREISLER . 1755—1809. TIL H. V. v. WARNSTEDT . 1778, 16. Juli . Høyvelbaarne Herr Kammerherre! Det er Deres Høyvelbaarenhed alt for vel bekiendt, hvorledes jeg desværre for toe Aar siden blev indvikled i Omstændigheder, der kunde have

BREV TIL: von Warnstedt, Hans Wilhelm; FRA: Preisler, Joachim Daniel; (1778-10-27)
1778, 27 October . Jeg tager mig den underdanige Friehed i mine nærværende Omstændigheder, at meddeele Deres Høyvelbaarenhed mit Forsæt. Med største Erkiendtlighed for Deres mig stedse uglemmelige Godhed haver jeg hørt, at De maaskee kunde overtales til med Tiiden at engagere mig

BREV TIL: von Warnstedt, Hans Wilhelm; FRA: Preisler, Joachim Daniel; (1778-10-28)
1778, 28. Oktober . Efter at have overlagd Deres Høyvelbaarenheds gunstige Proposition fra alle Sider, saa fremkommer vi nu, næst den ømmeste Tacksigelse og Erkiendtlighed for Deres stoere Godhed imod os, med den indstændige Bøn, at tage Dem af vores Sag saaledes som de utrykkeli

BREV TIL: von Warnstedt, Hans Wilhelm; FRA: Preisler, Joachim Daniel; (1778-11-03)
1778, 3. November . Jeg beder underdanig om Forladelse, at jeg tager mig den Friehed at incomodere Deres Høyvelbaarenhed med denne Skrivelse. Det stoere Haab, De har gived mig, om min Ansøgnings gode Fremgang, og tillige den stoere Lyst at komme i en Slags Bestilling, foranledige

BREV TIL: von Warnstedt, Hans Wilhelm; FRA: Preisler, Joachim Daniel; (1778-11-09)
1778, 9. November . Jeg maae tage mig den underdanige Friehed at tilskrive Deres Høyvelbaarenhed følgende, i Anledning af mit Etablissement, som jeg udbeder mig Deres gunstige Meening om, og saa vidt skee kand, Deres Approbation. Jeg har talt nøye med Jomfru Deweggen, og forestil

BREV TIL: von Warnstedt, Hans Wilhelm; FRA: Preisler, Joachim Daniel; (1778-11-20)
1778, 20. November . Det er Deres Høyvelbaarenhed jeg har at takke for den Sinds-Roelighed, jeg befinder mig udi. Mit Hierte er saa rørt over den Godhed, De har beviist imod mig, at der mangler mig Ord til at udtrykke min Erkiendtlighed. Min Nidkiærhed at behage Dem, Høyvelbaarne

BREV TIL: Rahbek, Knud Lyne; FRA: Preisler, Joachim Daniel; (1779-05-26)
TIL K. L. RAHBEK . Lyngby , 1779, 26. Maj . .... Beste Ven! skriv mig et par Ord til med Posten, som gaar i Morgen tidlig Kl. 8 fra Kiøbenhavn. Du maa kunde føle, at Din Preisler længes efter Dig, og et Brev — beste, et Brev forkorter Fraværelsen mangfoldig. Gi

BREV TIL: Preisler, Joachim Daniel; FRA: Rahbek, Knud Lyne; (1779-05-28)
Lyngby , 1779, 28. Maj . Jeg har grædt ved at læse Dit Brev, og skammer mig ikke derved. Du kand umuglig lide meere i den Forfatning Du staaer for nærværende Tiid med min Fader, end jeg, som tager største Deel i alt hvad der smerter og foruroeliger Dig. — At miste min Bahbek! —

BREV TIL: Rahbek, Knud Lyne; FRA: Preisler, Joachim Daniel; (1780-05-24)
Fredensborg , 1780, 24. Maj . Her ere vi, min Kelling og jeg, inderlig glade og fornøyede, ja jeg tør fridt sige, intet manglede os i vor Lyksalighed, ifald vor Rahbek, den Beste, var her med, og deelte ømt de Glæder med os, som vi her nyde i Hobetal. — Vær stolt af det varme, d

BREV TIL: Rahbek, Knud Lyne; FRA: Preisler, Joachim Daniel; (1780-uu-uu)
[ 1780 ]. Du elsker ikke meere Din Preisler, som Du giorde i fordum Tid. Jeg har tabt Din Fortroelighed og jeg veed ikke hvorved! Vidste Du Beste, hvor inderlig det qvæler mig, som oftest at see Dig kold, tilbageholdende for mig. Mig, som tager den inderste, oprigtigste Deel i al

BREV TIL: Rahbek, Knud Lyne; Arends, Jacob; Rosing, Michael; Rosing, Johanne; Pram, Christen Henriksen; FRA: Preisler, Joachim Daniel; (1780-09-11)
TIL DE HERRER RAHBEK, AHRENDS, ROSING, MADAME ROSING OG HR. PRAEM . 1780, 11. September . Mine høystærede Herrer! Nødvendigheden driver mig til at frasige mig den Ære længere at være i Deres Selskab. — Ikke Ulyst til Arbeyde, ey heller Mangel paa Tiid

BREV TIL: von Warnstedt, Hans Wilhelm; FRA: Preisler, Joachim Daniel; (1781-12-01)
TIL H. V. v. WARNSTEDT . 1781, 1. December . I den gyseligste Författning, ja saaledes, at jeg neppe kunde staae paa mine Been, gik jeg op til Deres Værelser i Middags Kl. 12; jeg saae, at De toeg Veyen over Ridebanen, og vendte derfor om for at tilskrive Deres

BREV TIL: von Warnstedt, Hans Wilhelm; FRA: Preisler, Joachim Daniel; (1782-01-09)
1782, 9. Januar . Efter Deres Høyvelbaarenheds Befaling var jeg i Formiddags paa Hof-Theatret med de omtalte Documenter; men da jeg icke forefandt Kammerherren, gik jeg hen til mine Forældre. Der kommer jeg nu fra. — Min Gud! Ihvilken Tilstand forefandt jeg dem! Endnu aldrig har

BREV TIL: von Warnstedt, Hans Wilhelm; FRA: Preisler, Joachim Daniel; (1782-11-01)
1782, 1. November . Jeg maa bede Deres Høyvelbaarenhed underdanigst om Forladelse, at jeg fordrister mig til at bede Dem sige min forrige Amme, Overbringeren af dette, at hun endnu for det første ey kunne vente sig Resten af hendesTilgodehavende, som efter min Regning er 8 Rigsda

BREV TIL: von Warnstedt, Hans Wilhelm; FRA: Preisler, Joachim Daniel; (1786-06-20)
Hamborg , 1786, 20. Juni . Jeg har herved den Ære skyldigst at melde Deres Høyvelbaarenhed, at jeg i Torsdags Eftermiddag lykkelig er ankommen til Hamborg. Først og fremmest erkyndigede jeg mig om Hr. Schwarz, og blev gandske moedløs, da jeg hørte, han icke var der endnu. Giels

BREV TIL: von Warnstedt, Hans Wilhelm; FRA: Preisler, Joachim Daniel; (1786-07-04)
Hamborg , 1786, 4. Juli . Min Skyldighed havde krævet strax at besvare Deres Høyvelbaarenheds Skrivelse, som De have beæret mig med; men Posten kom saa sildig, at det icke var mugligt, at faae Breve bort med den afgaaende. Først og fremmest tacker jeg underdanigst for

BREV TIL: von Warnstedt, Hans Wilhelm; FRA: Preisler, Joachim Daniel; (1786-07-28)
Hamborg , 1786, 28. Juli . Da jeg formedelst en indfalden Omstændighed, som jeg i Forveyen vil bede Deres Høyvelbaarenhed at tilgive mig, opholder mig nogle Dage længer her, end jeg ventede; saa er det min Skyldighed strax at indberette den, endskiøndt jeg endnu forrige Post inc

BREV TIL: von Warnstedt, Hans Wilhelm; FRA: Preisler, Joachim Daniel; (1787-06-15)
Hamborg , 1787, 15. Juni . I Onsdags Eftermiddag Kl: 4 ankom vi lyckelig til Hamborg. Jeg holder det for min Skyldighed strax at underrette Deres Høyvelbaarenhed herom, og tillige at bede underdanigst om Forladelse, at jeg for Skipperens Skyld icke kunde oppebie det Brev, som De

BREV TIL: von Warnstedt, Hans Wilhelm; FRA: Preisler, Joachim Daniel; (1787-09-13)
1787, 13. September . I en Forfattning, Høyvelbaarne Herr Kammerherre, som jeg føler uden at kunde beskrive den; i en Forfatning, som jeg icke tør lade min Koene see, skriver jeg Dem dette. Jeg veed icke, til hvad Nytte. Dog — det skeer for at skaffe mit Hierte Luft. — Icke vidst

BREV TIL: von Warnstedt, Hans Wilhelm; FRA: Preisler, Joachim Daniel; (1788-06-19)
Paris . 1788, 19. Juni . Jeg føler det altfor meget, at det længe siden havde været min Pligt, at tilskrive Deres Høyvelbaarenhed, men — tør jeg fremkomme med en Undskyldning, saa tillad mig at anføre den, at nøyagtig Opfyldelse af Directionens Befaling i Henseende til Correspon

BREV TIL: von Warnstedt, Hans Wilhelm; FRA: Preisler, Joachim Daniel; (1788-07-03)
Paris , 1788, 3. Juli . Deres Høyvelbaarenheds faae, men særdeles behagelige Linier fra 17de Juni, modtog jeg den 28de, og hvor meget længdes jeg icke efter, strax at kunne besvare dem! men det var icke mugligt. Jeg maatte først tale med Jansen, og — da vi omtrent boer en dansk

BREV TIL: von Warnstedt, Hans Wilhelm; FRA: Preisler, Joachim Daniel; (1788-07-24)
Manheim , 1788, 24 Juli . I mit sidste Brev, datered d. 4de Julii, toeg jeg mig den Frihed, at love Deres Høyvelbaarenhed, om forinden min Afreise fra Paris endnu at melde, hvorledes vores Vens, Jansens, Forfattning kunde være. Vel har jeg icke til bestemt Tiid holdt mit Ord, og

BREV TIL: Heiberg, Peter Andreas; FRA: Preisler, Joachim Daniel; (1798-04-07)
TIL KGL. TRANSLATØR P. A. HEIBERG . Neu-Strelitz 1798, 7. April . Kiereste, Beste Heyberg! Du falder vidst i største Forundring over at see Brev fra mig, Bedste Ven, og troe for alting ikke, at Interesse er den vigtigste Drivefier til

BREV TIL: Heiberg, Peter Andreas; FRA: Preisler, Joachim Daniel; (1798-04-14)
Neu-Strelitz , 1798, 14. April . Dyrebaresle Ven ! Gig jeg havde faaed din kiære Skrivelse kun Een Dag før, saa var du ikke bleven plaged med mit Sidste. Imidlertid iiler jeg med at besvare dit Brev for, om mugligt, at fremme min Sag. Hvad mine Creditorers Antall og de

BREV TIL: Christian 7.; FRA: Preisler, Joachim Daniel; (1800-09-04)
TIL KONGEN . 1800, 4. September . En Undersaat flyer til sin Konge, og Naaden findes ikke uden ved Thronen! I Aaret 1792 nødte Ulykken mig at forlade min Post ved Skuespillet, ja, Mangel bragde mig endog saa vidt, at jeg ikke kunde aflevere den mig bet

BREV TIL: Hauch, Adam Wilhelm; FRA: Preisler, Joachim Daniel; (1801-11-17)
TIL A.V. HAUCH . 1801, 17. November . Jeg tager mig den underdanige Frihed at henvende mig til Deres Høyvelbaarenhed med denne, for mig yderst vigtige Forestilling, ikke allene som til min Chef, men, som til en Herre, der, ved et skarpt og upartisk Øye, afveyer

BREV TIL: Teaterdirektionen, ; FRA: Preisler, Joachim Daniel; (1802-02-16)
TIL THEATERDIREKTIONEN . 1802, 26. Februar . Uagtet den omhyggeligste Omsorg jeg har draget, for at helbrede mine Øyne; og uagtet alle anvendte Lægemidler, har jeg dog desværre den bedrøvede Erfaring, at Svagheden tager til med hver Dag; og at jeg nu næsten slet

BREV TIL: von Warnstedt, Hans Wilhelm; FRA: Preisler, Marie Cathrine; (1784-12-uu)
MARIE CATHRINE PREISLER født DEVEGGE. 1761—97. TIL H.V. v. WARNSTEDT . [ 1784, December ] Jeg nødes desverer til, at melde Deres Høyvelbaarenhed at ieg i denne Nat har veret saa elendig af gitg[gigt] i mine føder at ieg ikke kan gaa. Jeg vilde derfor med Deres tiladelse haal

BREV TIL: von Warnstedt, Hans Wilhelm; FRA: Preisler, Marie Cathrine; (1787)
[ c. 1787 ]. Jeg ved Høy Velbaarne Herr Kammer-Herre negter mig ikke Ting, som di kan. Nu er min begerning til Dem, at laane mig den Kiole som ieg havde paa i aftes, for at synge i Kongens Klub med i aften. Men siden den nu er til felles brug og de[n] ikke er min, saa h

BREV TIL: von Warnstedt, Hans Wilhelm; FRA: Preisler, Marie Cathrine; (1788-05-30)
1788, 30. Maj . De mange Godheder De saa ofte har viist mig, giver mig Mod til at foruleylige Dem ved at bede om Nye, som ieg vist ikke vilde giøre naar ikke Nøden tvang mig der til; ieg plages uafladelig af adskillige Creditorer for smaa summer, og da ieg ikke kan tilfredsstille

BREV TIL: von Warnstedt, Hans Wilhelm; FRA: Preisler, Marie Cathrine; (1788-07-05)
1787, 5. Juli . Høy Velbaarne Hrr Kammerherre, der som de[t] er Dem Muligt da hielp Mig i Dag Mand[ag] med Nogle Penge; der som di viste hvor ulykelig ieg er, tro mig beste Hr. Kammerherre at der som ieg paa andre stæder kunde faa hielp, ieg skulde ved Gud ikke besvær Kamhr. Dem,

BREV TIL: Frederik 6.; FRA: Preisler, Marie Cathrine; (1796-01-27)
TIL KRONPRINSEN . 1796, 27. Januar . Tvungen af den overhængende Trang, og de end sørgeligere Udsigter for Fremtiden, ansøgde jeg for en Tid siden den Kongelige Direction for Skuespillene, at den vilde bevise mig den Godhed hos Hans Majestet at udvirke mig den K

BREV TIL: ukendt FRA: Preisler, Marie Cathrine; (1796-02-09)
TIL PUBLIKUM . [ 1796, 9. Februar ]. Opfordret paa saa høitidelig en Maade i No. 30 af AdresseAvisen, er det smigrende for mig at kunne møde hvert Rygte, der kunde fradrage mig Publikums Yndest for mit ringe Talent. Jeg har i Følge Hr. Kammerherre Hauchs Begiæring, lært Sigbrit

BREV TIL: Hauch, Adam Wilhelm; FRA: Rongsted, Ole; (1801-12-08)
OLE RONGSTED . 1760—1823. TIL A. V. HAUCH . 1801, 8. December , Mangel paa Livets nødtørvtige Udkomme og at kunne leve med Kone og Uørn, i nærværende besværlige Tiider, med den allerstrængeste Oeconomie og sparsommeligste Andvendelse af de 200 Rdl. ieg har i G

BREV TIL: Teaterdirektionen, ; FRA: Rosing, Johanne; (1821-10-19)
JOHANNE CATHRINE ROSING . født OLSEN. 1756—1853. TIL THEATERDIREKTIONEN . 1821, 19. Oktober . Undertegnede har i den senere Tid, efter bedste Evne, veiledet og raadført Flerer af Theatrets begyndende Skuespillerinder, saasom Jfr. Nissen, Jfr. Løffler, Zrza, F

BREV TIL: von Warnstedt, Hans Wilhelm; FRA: Rosing, Michael; (1779-06-13)
MICHAEL ROSING . 1756—1818. TIL H. V. v. WARNSTEDT . Fredensborg , 1779. 13. Juni . Den Tilstand, hvori ieg sagde Dem Farvel da De reyste herfra, befaler mig at tilmælde Dem min Helbredelse, og at ieg er ganske uden fare; den Omsorg, den Godhed De bærer for m

BREV TIL: von Warnstedt, Hans Wilhelm; FRA: Rosing, Michael; (1780-02-15)
1780, 15. Februar . De har ofte forsikkret mig, De vilde mit Vel, mit bestandige Vel, er det Sandt? O! saa viis det nu ved at opfylde min ydmyge og indstændige Bøn! Jeg er svag af Naturen, min Kone er endnu svagere, og naar jeg seer fremad, gruer ieg for vores Tilkommende Skiæbne

BREV TIL: von Warnstedt, Hans Wilhelm; FRA: Rosing, Michael; (1788-07-11)
Paris , 1788, 11. Juli . Endelig er ieg da bleven færdig med den Commission, ieg havde fra Deres Høyvelbaarenhed til Mons. L’affecteur, og han er mere Kiøbmand end veltænkende Meniske, ikke fordi at begge kan være samlede, det har ieg havdt Beviiser paa, men det er den reene San

BREV TIL: Teaterdirektionen, ; FRA: Rosing, Michael; (1814-08-04)
TIL THEATERDIREKTIONEN . 1814, 4. August . Naar den Høy-Kongelige Direction troer det uundgaaelig nødvendig, at den Kgl. dramatiske Skoele skal forandre sit Locale til sine Søndagsforestillinger, saa kand min Meening derom vel neppe komme i nogen Betraktning; me

BREV TIL: Teaterdirektionen, ; FRA: Rosing, Michael; (1815-02-15)
1814, 15. Februar . Jeg har modtaget Directionens Brev af 14de Febr. 1815, hvori der paalægges mig, »at foreholde Jfr. Nielsen hendes Overtrædelse af Forbudet at spille paa andre Theatre, hvor der spilles for Penge, og at holde hende ude af Scenen indtil videre«. Det første har j

BREV TIL: von Warnstedt, Hans Wilhelm; FRA: Saabye, Peter Rasmussen; (1788-07-14)
PETER RASMUSSEN SAABYE . 1762—1810. TIL H. V. v. WARNSTEDT . Paris , 1788, 14. Juli . Deres Velbaarenhed, ieg haaber at De ikke tager min skrivelse fortrydelig op, ieg hører at Hrr. Kammerherren befinder sig Vel, og det er mig meget kiert. ieg haver faaet den

BREV TIL: Hauch, Adam Wilhelm; FRA: Saabye, Peter Rasmussen; (1808-08-20)
TIL A. V. HAUCH . 1808, 20. August . Den Dag jeg havde den Ære at see Deres Excellence paa Prøven af Arlechins Bryllup, blev mig tilsendt tvende Synge Roller Viinhøsten og Nonnerne, som jeg siden haver prøvet at synge, men det overstiger mine Krefter, da jeg sid

BREV TIL: ukendt FRA: Schwarz, Frederik; (1773-01-12)
FREDERIK SCHWARZ . 1753—1838. TIL PUBLIKUM . [ 1773, 12. Januar .] Da nogle slette og misundelige Mennesker har søgt at udsprede det Bygte, at jeg havde Deel i den dramatiske Journal, og derved tillagt mig en Ære som jeg ikke fortiener, alleene for at giøre mig forhadt ved Th

BREV TIL: von Eickstedt, Hans Henrik; FRA: Schwarz, Frederik; (1781-05-31)
TIL GENERAL H. H. EICKSTEDT . 1781, 31. Maj . Deres Excellence har i Aaret 1777 værdiget mig Deres naadige Beskyttelse i Anledning af den nidkiere Iver jeg ved det Dramatiske Selskabs Oprettelse, med saa megen Nytte udviiste for national Theatrets Opkomst. Prøve

BREV TIL: von Warnstedt, Hans Wilhelm; FRA: Schwarz, Frederik; (1782-09-27)
TIL H. V. v. WABNSTEDT . 1782, 27. September . Familie Omstændigheder volde at jeg maae bønfalde Deres Høyvelbaarenhed om: at min til Directionen indleverede og anantagne Oversættelser maatte blive mig udbetalte. Clementine og Desormes [og] Familien ere begge i

BREV TIL: von Warnstedt, Hans Wilhelm; FRA: Schwarz, Frederik; (1786-02-28)
1786, 28. Februar . Efter at jeg nu paa tyvende Aar har tient ved Skuepladsen, og jeg tør sige: tient saaledes at Skuepladsen, eller rettere mine Foresatte, efter rigtig Afregning bliver mig meere skyldig, end jeg i nogen Henseende skylder den, efter at jeg med Iver og Nidkierhed

BREV TIL: von Warnstedt, Hans Wilhelm; FRA: Schwarz, Frederik; (1786-06-23)
Hamborg , 1786, 23. Juni . I følge Deres Høyvelbaarenheds gode Tilladelse, giør jeg mig herved den Ære at tilmelde Dem min Ankomst i Hamborg. Jeg har her forefundet Hr. Preisler, som er logerende paa samme Sted som jeg. Jeg havde ogsaa ventet at forefinde Hr. Gielstrup, men til

BREV TIL: von Warnstedt, Hans Wilhelm; FRA: Schwarz, Frederik; (1786-07-04)
Hamborg , 1786, 4. Juli . At falde Deres Høyvelbaarenhed besværlig ved at beskrive Hamborg og de Hamborgske Mennesker, vilde kun være at igientage hvad De selv i Reisebeskrivelser meget rigtigere og udførligere haver læst. At beskrive Dem Skuespillet her, dertil har jeg endnu ic

BREV TIL: von Warnstedt, Hans Wilhelm; FRA: Schwarz, Frederik; (1786-09-17)
1786, 17. September . Af Theaterbudet erfarer jeg, at det har behaget Deres Høyvelbaarenhed at bestemme: De tvende Gierrige til næstkommende Tiirsdag. Jeg maae i denne Anledning ærbødigst tilmelde Dem: at jeg i afvigte May Maaned af Hands Excellence Hr. Oberhofmarshall Numsen har

BREV TIL: Rahbek, Knud Lyne; FRA: Schwarz, Frederik; (1787-10-14)
TIL K. L. RAHBEK . 1787, 14. October . At den Mand der, som fra M: kalder mig sin Broder; der giør mig den Ære at sige Du til mig, og offentlig i sit Udvortes viser sig som min Ven — at denne Mand har kunnet handle saa lidet Overeenstemmende med ovenanførte: og

BREV TIL: Heiberg, Peter Andreas; FRA: Schwarz, Frederik; (1788-05-23)
TIL P. A. HEIBERG . Hamborg , 1788, 23. Maj . Kiere Ven! Jeg skulle have bevaret Deres ærede Epistel af 17. d. M., dersom jeg ikke strax med Tiirsdag Posten havde erholdet 5 Breve, hvoraf 3de fordre prompte Besvarelse. — Men jeg kiender Deres Gode Ove

BREV TIL: Teaterdirektionen, ; FRA: Schwarz, Frederik; (1796-10-08)
TIL THEATERDIREKTIONEN . 1796, 8. October . Dersom min tryckende Forfatning ikke fornedrer mig, skulle jeg sandelig icke falde den Kongl. Direction besværlig med et Anliggende, som jeg forudseer, vil sette den i Forlegenhed. Men da min Forfatning daglig bliver v

BREV TIL: Hauch, Adam Wilhelm; FRA: Schwarz, Frederik; (1801-03-26)
TIL A. V. HAUCH . 1801, 26. Marts . At jeg er en fattig Dievel i Ordets egentligste Forstand, kan ikke være Dem ubekiendt, siden jeg har havd den Ære at have faaed Dem til Chef. Ikke destomindre føler jeg i dette Øyeblik, da mit fødeland trues, at være saare rii

BREV TIL: Christian 7.; FRA: Schwarz, Frederik; (1802-10-28)
TIL KONGEN . 1802, 28. October . Foruden Deres Majestæts Skuespilhuus og nogle dramatiske Selskaber, er der saavidt mig er bekiendt, for nærværende Tid ingen Theater for Skuespil i Deres Majestets Riger og Lande. Da det imidlertid formeenes at ville være ligesaa

BREV TIL: Det Kgl. Danske Kancelli, ; FRA: Schwarz, Frederik; (1802-11-26)
TIL DET KGL. DANSKE KANCELLI . 1802, 26. November . Naar et Theater skal være tilbørligen organiseret, udfordres dertil et betydeligt Apparat af Maskinerie, Dragter af forskellig Costume, Rolle-Afskrivninger og afvexlende nye Stykker etc. etc. — Fremdeles maae P

BREV TIL: Frederik 6.; FRA: Schwarz, Frederik; (1804-11-10)
TIL KRONPRINSEN . 1804. 10. November . Otte og tredive Aar, har jeg nu tilbagelagt i den Kongelige Theater Tjeneste. Mine kraftfuldeste Aar ere blevne saaledes medtagne, at jeg allerede kiendelig føler, hvorledes Maskinen har lidt ved anstrængt Arbejde i Ungdomm

BREV TIL: Frederik 6.; FRA: Schwarz, Frederik; (1809-09-04)
TIL KONGEN . 1809, 4. September . En ond Feber har i Foraarel giort et sørgeligt Brud paa mit Helbred, og ubeskrivelig svæcket mit Nærvesystem. Neppe var jeg befriet fra Feberen, førend jeg blev beladt med et endnu større Onde, som ikke allene giør mig min Tilvæ

BREV TIL: Frederik 6.; FRA: Schwarz, Frederik; (1809-12-25)
TIL KONGEN . 1809, 25 December . Ved min Afgang som Skuespiller har Deres Majestæt allernaadigst forøget min Instructeur-Løn, og derved giort mig det til hellig Pligt: med min Iver og Nidkiærhed i Tjenesten, at fortiene denne Deres Majestæts mod mig viiste Naade

BREV TIL: Teaterdirektionen, ; FRA: Schwarz, Frederik; (1812-07-31)
TIL THEATERDIREKTIONEN . 1812, 31. Juli . Da jeg ey længere hører blandt Skuespillernes Del, saa vil den kongl. Direction bevaagen skiønne: at Egennytte ikke er det som her giver mig Pennen i Haanden. Ene min Lyst til at gavne en Indretning, ved hvilken jeg har

BREV TIL: Teaterdirektionen, ; FRA: Spindler, Johanne Marie Christine; (1796-09-30)
JOHANNE MARIE CHRISTINE SPINDLER FØDT NICK. 1781—1861. TIL THEATERDIREKTIONEN . 1796, 30. September . Det saa ofte smigrende Bifald af publicum, og den behagelige Opmuntring af Directionen for min Rolle i Tellemark, giver mig et Glimt af Haab, at jeg maaskee

BREV TIL: Teaterdirektionen, ; FRA: Spindler, Johanne Marie Christine; (1807-02-02)
1807, 2. Februar . Imellem min Mand Fuldmægtig i Finants Kasse Directionen Hr. Johannes Melchior Lange og mig er under 21 Decbr. f. A. oprettet en Contract om at leve separerede i Henseende til Bord og Seng, i hvis anden Post er fastsat: at naar min Mand kommer tilbage

BREV TIL: Teaterdirektionen, ; FRA: Spindler, Johanne Marie Christine; (1816-01-12)
1816, 12. Januar . Lyst til min Kunst fremkalder denne min ærbødige Skrivelse til den høie Deriction. Jeg tør smigre mig med, at være blandt det Antal Skuespillerinder, som ikke ugierne af Publicum sees, og dog fremtræder jeg yderst sielden i nogen betydelig Bolle, og naar dette

BREV TIL: ukendt FRA: Thessen, Carl Frederik; (1796-uu-uu)
CARL FREDERIK THESSEN . 1738—98.. TIL PUBLIKUM . [ 1796 ] ... Alt for 9 Aar siden lod Kammerherre Warnsted mig forelæse sig Stykket [Velgiørenheden], gav det sit Bifald, sagde: at jeg skulde udskrive og uddele Bollerne, med Begiering til de deri spillende Personer, at de i le

BREV TIL: Politiretten, ; FRA: Urberg, Iver Hesselberg; (1785-05-03)
IVER HESSELRERG URRERG . 1744—omtr. 1800. TIL POLITIRETTEN . 1785, 3. Maj . Da mine forretninger ej tillade mig at lyde den mig forkyndte indkaldelse for Politie-Retten, saa haaber ieg at det bliver mig gotgiort at ieg skriftlig indkommer: Søndag Aft

BREV TIL: von Warnstedt, Hans Wilhelm; FRA: Urberg, Iver Hesselberg; (1791-08-15)
TIL H. V. v. WARNSTEDT . 1791, 15. August . Deres Høyvelbaarenhed ville gunstigt tilgive at ieg saa ofte overhænger Dem og foruroeliger Dem i Deres mange og vigtige Forretninger. I Dag kand ieg altsaa ikke heller have den Lykke at admiteres hos Dem. Jeg nødes da

BREV TIL: Teaterdirektionen, ; FRA: Winther, Birgitte Christine; (1805-03-05)
BIRGITTE CHRISTINE WINTHER . 1751—1809. TIL THEATERDIREKTIONEN . 1805, 5. Marts . I en Deel Aar har jeg lidt meget af Gigt, som jeg vel ikke kan andet end tilskrive den stærke Kulde og Trækvind paa Theateret, men i de seneste Aaringer har samme i saa høy en Gr

Tekst efter brevene

Tekst efter brevene

Tekst efter brevene

Tekst efter brevene

Tekst efter brevene

Tekst efter brevene

Tekst efter brevene