Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Iver Als (1768-02-03)

TIL THEATERDIREKTIONEN.
1768, 3. Febr.

Specification

paa Comoedier, som kunde opføres indtil Midfaste:

Den Skinhellige, 5 Acter efter Molieres: Le TartufFe ou L’Imposteur.

s. 4 Marianes Roele har Jomfr. Bøtger spillet tillige med Bergman, og Valerii Role Mr Rose. Mr Londeman maa have her til en meget smuk kort Perryqve, da han tilforn har spillet med en gammel Messing-Perryqve og seet ud, som en Pensionist eller fattig Vogn-Mand.

Jeppe paa Bierget, 5 Acter af Baron Holberg.

Baronen har Als og Rose tillige spillet. Ellers laborerer denne Piece af en Hoved-feyl, at Hortulan spiller Jydsk Bonde, da Piecens Natur er siællandsk. Jeg har i 3de Directions-Tiider haft i Comission at endre det; men Mr Ørsted har stedse escapered derfra. Den bør i sær spilles Fastelagens Mandag.

Forøderen, 5 Acter efter Destouches: Le Dissipateur ou J’honnette Friponne.

Her brillerer den heele Trouppe, og det beste af Garderoben, sees, og Trouppen spiller den i Fuldkommenhed, som saa meget meere kunde kiendes; efterdi de Franske for uyelig har spillet den og sensered slet i relation til det danske Theatro, og var det saa meget meere Umagen Værd at opføre den for Kongen. Mr Londeman har ellers tillige spillet Marquiens Role i Det unge Menniske paa Prøve af samme Autor, er og en værdig Piece at opføres for Kongen. Den er reen og exemplarisk moralsk, uden Hensigt til nogen i sær.

Merling Dragon af Dancourt.

Madame Linkewitz bør ikke gaae ud blant Dragonerne; men alligevel faa sine Par Høns betalt efter gammel vedtagen Skik.

Til Jean de France. udforderes en saa latterlig outrered Habit, at Personen hverken raillerer ærbare franske Folk i deres Propreté, eller danske i almindelighed, som alle nu omstunder ere klædte som franske mestendeels; Thi i saa fald bliver Piecen, i stæden for moralsk og fornuftig, fattig og taabelig, da det er ikke Nethed og vedtagne Moder Jean raillerer med, men det, som er for meget og fordærver ald ting. Hvorfor denne Piece fik at staae hen, indtil en saadan Habit kunde faaes. Vi have ikkuns en blaa Estoffes Kasterking eller Engelsk Kiole, som vi af Nød i forrige Tiider har præsentered den Caractheer udi, hvilken er brugt siden baade til Tiener-Roler og andre smaa leyligheder. og nu siger her til slet intet. Det er en Deel Aar siden, at en vis høy Minister bestilte den Piece med udtrykke s. 5 lige Ord: at hans fra Frankerig hiemkomne Søn skulde speile sig i den, men han var meere outrered end Jean, og Piecen derfoer uden sin rette Effect. Londeman hans Tiener, som skulde ligne sin Herre, seer ey anderledes ud i det engang andskaffede Liberi, end en Ordinair Vognmands-Postillon.