Danmarks Breve

BREV TIL: Volrad August von der Lühe FRA: Niels Hiersing Clementin (1755-03-12)

NIELS HIERSING CLEMENTIN.
1721—76.
TIL THEATERDIREKTØR V. A. v. D. LÜHE.
1755, 12. Marts.

Deres Excellence
Høy og Velbaarne Hr. Geheime-Raad!
samt
Høyædle og Velbaarne Herrer
Ober Directeur og Directeurer
for Den Kongl. Danske Skueplads!

Da ieg nu næsten i 8te Aar, som Acteur haver ageret paa Det Danske Theatro, men i ald den Tiid ikkun faaet Gage som Acteur i 2den Classe; Ihvorvel de forrige Høye Herrer Directeurer Tiid efter anden have lovet, at jeg skulde blive salareret som en Acteur i 1ste Classe, i Betragtning at jeg fra Begyndelsen af stedse er bleven betroet til at spille af de besværligste og største Roeler, hvilke jeg og haver exseqveret med ald den Fliid og Activitet, som mig har været muelig; men dette Løfte formedelst adskillige Forandringer endnu ikke er bleven opfyldt : og ieg desforuden i den Tiid, som en eenlig Person, ikke havde det saa høyt nødig, som nu, da ieg haver Familie at forsørge :|, og maae befrygte mig, at ieg hver Dag skal komme meere og meere i Gield og Vidtløftighed; Saa tager ieg mig den underdanigste Frihed at incommodere Deres Excellence og Høye Herrer med min underdanige og ydmygeste Ansøgning, at Deres Excellence og Høye Herrer vilde beviise mig den Naade, at jeg herefter maatte nyde Gage med Acteurerne i 1ste Classe, allerheldst da ieg ved store Roeler haver lige saa meget Arbeide ved Theatret, som nogen af de andre Acteurer. Dersom det behager Deres Excellence og De Høye Herrer at opfylde min underdanigste Begiering, da forsikkere ieg, at saadan Naade ingenlunde skal s. 9 formindske den Fliid og Opmærksomhed hvormed ieg stedse har stræbet at fornøye Publico, men jeg skal endog ved større Lyst spille de mig betroede Roeler, efterdi jeg da ikke haver nødig at bekymre mig saa meget for nødtørftig Underholdning, og en Acteur kand sielden spille en lystig Roele med et bekymret Sind.

I Forventning af en Naadig og Gunstig Resolution forbliver jeg stedse med største Underdanighed og Ærbødighed

Deres Excellences
Høy og Velbaarne Herres!
Høyædle og Velbaarne Herrer!
Deres
Underdanigste og skyldigste
Tiener.