Danmarks Breve

BREV TIL: Volrad August von der Lühe FRA: Niels Hiersing Clementin (1756-07-05)

1756, 5. Juli.

Da jeg den 30te Apr. sidstafvigte paa Comoedie-Huuset ved Repition af Dants var saa ulykkelig at komme til Skade i mit høyre Been, hvor den store Scene bag i Beenet uformodentlig sprang tvert over, og jeg siden denne Tiid i en 4re Ugers Tiid med stor Smerte maatte ligge til Sengs for at lade mig curere, hvilket og saa vidt er gelinget, at ieg for nærværende Tiid nogenledes, dog med Møye, kand gaae paa Beenet; Saa giver ieg mig den Friehed, underdanigst at begiære, at Deres Excellence Naadigst vilde tillade, at Omkostningerne for at curere Beenet, efter Barberens Regning, som herhos findes indlagt, maatte af Comoedie-Huusets Cassa udbetales, allerheldst da jeg er kommen til Skade ved Comoediens Forretninger.

Deres Excellences store Naade og Høye Protektion for Det Kongl. Danske Theatro, saavelsom alle dertil hørende Personer er saa stor, at ieg understaaer mig at haabe, at Deres Excellence, der ofte tilforn har viist sig som min Høye Patron og Naadige Velgiørere, endnu herefter værdige mig sit Høyst-Naadige Patrocinium, og favoriserer denne min underdanigste Ansøgning; hvorfore ieg stedse med største Underdanighed skal stræbe nogenlunde at fortiene Deres Excellences Høye Naade.

Jeg forventer en Naadig Resolution og forbliver med største Underdanighed.