Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Johanne Christine Conradi (1767-12-19)

JOHANNE CHRISTINE CON RADI.
1745—84.
TIL THEATERDIREKTIONEN.
1767, 19. December.

Deres Excellence og Samtlige Høy-gunstige Herrer understaaer jeg underskrevne Johanne Christine Conradi 22 Aar gammel og en Datter efter afgangne Ober Tømmer-Mester Conradi ved Handels Compagniets Platz, værende hos min Moder boendes hos en Brændeviins Mand i den forgyldte Karpe udi Store Kongens Gade, mig herved underdanig og ydmygst at forespørge og bede, at siden jeg formoder mig at have, og ydermeere kan erhverve mig de udfordrende Egenskaber til en perfect Actrice, det da Naadigst og Høygunstigst maatte befalde Deres Excellence og samtlige Høye Herrer at optage mig udi denne Stand, og dertil unde mig en Prøve at gjøre. Jeg veed mig beqvem til for det første at kunde lære got uden ad, haver og lært got at læse og skrive, samt formoder mig en god Disposition at have til Sang og Dantz, naaer ieg med Reglerne dertil maatte blive anført, allene min Moder og jeg ere fattige, hvilket undertrykker mine Egenskaber og Tilbøyeligheder dertil, beder derfore Deres Excellence og Samtlige Høygunstige Herrer at drage denne min underdanige Forestilling og Begjæring under naadig og gunstig Betragtning og Bønhøring. Jeg har den Ære med dyb Devotion al min Tid at henleve Deres Excellences etc.