Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Marie Elisabeth Hallensen (1767-03-30)

MARIE ELISABETH HALLENSEN
FØDT MARTIN.
1738—92.
TIL THEATERDIREKTIONEN.
1767, 30. Marts.

Da ieg nu i 8te Aar har været Actrice, og i ald den Tiid giort min Skyldige Pligt, ey allene i at forrette det mig egentligen tilfaldt at giøre, men endogsaa i særdeleshed at være bereed og Villig at paatage mig det, som mangen gang overgik Mueligheden, saa tit andre har giort undskyldning og været fraværende :

Saa er min Allerydmygste Begiering og forhaabning, at den Høye Direction vilde reflectere saa meget paa mig, at ieg maatte nyde af Cassa det samme, som Jomfru Bøtger haver, nemlig 28 Rdl. til Vognleye at kiøre til og fra Comoedien de Mørke og Vaade Vinter-Aftener, og til en Pige, som ieg eene dertil maae koste og lønne, paa Theatre at gaa mig til Haande og opvartning med at Secondere mig i min Paaklædning og de hastige forandringer i samme, som i min Rolle saa ofte forefalde, samt 12 Rdl. til en Medicus, som da i alt udgiør 40 Rdl. Og da min Eqvipage til Pernille Rollen er aftenlig meer synlig end Andres, hvortil ieg maa bruge saa mange hvide Strømper og Skoe, som i sær saa hastig smuskes, og hvide Hansker, hvor med ieg foruden at spille, maa flytte og bære ald det som Stykkernes Indhold udfordrer:

Saa er det jeg allerydmygst Supplicerer, at mig, som til NiepsPenge har ikkun 35 Rdl. maa tillægges 6 Rdl., som i alt bliver 41 Rdl. og den Summa Jomfr. Bøtger til sligt faar.

I forventning om en naadig og gunstig Resolution forbliver ieg Deres Excellences etc.