Danmarks Breve

BREV TIL: Volrad August von der Lühe FRA: Marcus Ulsøe Hortulan (1763-05-06)

MARCUS ULSØE HORTULAN.
1722—83.
TIL V. A. v. D. LÜHE.
1763, 6. Maj.

Jeg gav mig den underdanige Friehed ved en Memorial in Martio sidstleden at anmode Deres Excellence og samtlige Herrer s. 13 Med-Directeurer om et Forskud af 50 rdr til at bestride min Huuse-Leie og andre Høyttrængende Udgifter, men blev ved Directionens Samling alleene tilstaaet og forestrakt 20 rdr.

Da nu Fløtte Tiden var for Haanden har ieg ved Monsr Als giort begiæring om 30 rdr til Huuse-Leye; men er bleven mig reent afslaget; at ieg nu icke af min Vert for Leien skal blive citeret og staae i fare for Indførsel i mine ringe Effecter til sammes Afbetaling; Saa tager ieg mig herved den underdanige Dristighed ydmygst at bønfalde Deres Excellence at De ved et par Ord skriflig til Justitzraad Falk, naadigst vilde see mig forestrakt og assisteret med Tredive Rixdaler, i særdeelished, da min Øvrige Gield til Cassen icke er meere en 20 rdr, og ieg baade har og endnu tilbyder at lade mig 3 rdr ugentl. decortere til den Heele Summa er afbetalt.

I underdanig Forhaabning af en Naadig og hastig resolution, lever ieg med største Ærbødighed etc.