Danmarks Breve

BREV TIL: J. J. Hæseker FRA: Gert Londemann (1768-03-13)

TIL J. J HÆSEKER.
1768, 13. Marts.

Meroppe kunde efter mine Tanker best begyndes med, og om dend nye Ballet reuserede, da at Spilles Tvende gange efter dend Høye Directions got befindende, hvorved dend første Uge blef affærdiget.

Cavalieren og Damen kunde derpaa følge, som ieg forsikkrer er et Stykke, der har haft alles Biifald, og aldrig Spillet uden Folke-Mengde.

Dernest Forklædte Doctor og Sicilianeren; men herved maatte ieg erindre, at Musiqven til Stykket, io før io hellere maatte reqvireres, da ieg meget tviiler om, at dend findes paa Comoedie-Huuset, siden det kommer mig for, som ieg har hørt, at dend var udlaant, men ikke kommen tilbage.

Forkerte Verden, Wexel-Brevet, og Aftvungen Samtykke kunde saa vidt ieg mener opføres dend 5te gang, i alle trende Stykker ere tilsidst Sang, og Dansen til Wexel-Brevet er i Forveyen componeret af Monsr Soelberg, det Enniste der støder ved at opføre 3de Stykker paa Engang, er Tilskuernes Kiedsommelighed, ved at Bie saa længe imellem Stykkerne, til mand kunde blive færdig med Omklædningerne, mand har desuden ondt ved at udvælge de rette, saalænge mand endnu ikke kiender Ballettens beskaffenhed og tilhørende Præsentationer.

Nu skulde det være mit ønske, Vi hafde et got nyt Hoved Stykke som kunde trække, thi ellers vil For-Aarets Behagelighed lokke mange fra os, samme kunde bæst læres nu i denne Tiid, da vi har Frihed, og maatte derfor strax settes udi Verk, dette vilde ikke allene paa dend Tiid blive Cassens Fordeel, men end og til Vinter igien blive anseet som et nyt Stykke, hvorved Cassen ikke heller kunde regne Sig nogen Skade til.

Myndlingen, Trippel Mariage |: Hvorudi dend liden Carolina har en artig Rolle, som virkelig Diverterer :| og det nye uddeelte Stykke De Tre Orontes : som og strax maatte tilholdes at være færdig med til forandmeldte Tiid :| vilde Vi ey heller saune Tilskuere paa.

Til Slutning Siunes ieg, det var artigt, om os blef befalet at opføre Kilde-Reysen, som udi mange Aar ikke er Spillet, og W u 1 c a n i K i e p. Da ved Kilde-Reysen, Tilskuerne kunde have s. 16 dend Fordeel, naar de kom til dend Forestaaende Virkelige, at betragte dend med desto større Fornøyelse.

NB:

Rasmus Montanus, Chrispin som Fader, Mændenes Skoele, Rigdoms Besværlighed etc. holder ieg af erfarenhed for at være bædre Stykker, at begynde end at ende med

Dette er kuns mit renge Betænkende, Dersom nu Deres Velbaarenhed for Plaiseer, vilde Eske af Enhver udi Truppen Sit, er jeg vis paa, De vilde finde ligesaa mange Forandringer som vi ere Personer til.