Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Gert Londemann (1770-04-30)

TIL THEATERDIREKTIONEN.
1770, 30. April.

Da nu Skuespillene paa nærværende Tiid ophører, udbeder jeg underdanigst, ieg naadigst maatte være udi Erindring og af dend Høye Endnu Værende Direction, som ieg fornemmer efter Hans Mayts Allernaadigste Resolution, Formedelst Forandringen ved Comoedie Huused, icke lengere bliver hos os maatte endnu tilsidst som Sædvanlig nyde et Lidet gratiale til solagement for mig i mine tryble Omstændigheder, ieg giør mig underdanigst Haab at dend Høye Direction, i Betragtning, at aldrig nogen Vinter, siden ieg kom til Comoedierne, har været haardere og med meere Besværlighed igiennemgaaet af mig, end nu forbigangne, da ieg de fleeste gange med Half Helbreed har spillet min Rolle paa Theatret, og dog saaledes, at det icke, har været meget kiendelig for Publico, men Følelsen deraf endnu til Rest hos mig Self, som Gud veed om ieg endnu i denne Sommer Forvinder, ikke afslaar denne min underdanigste og ærbødigste andsøgning.