Danmarks Breve

BREV TIL: Matthias Saxtorph FRA: Jens Musted (1793-11-30)

JENS MUSTED.
1731—98.
TIL ETATSRAAD MATTHIAS SAXTORPH.
1793, 30. Novbr.

Vores uforglemmelige Clementin døde i Aaret 1776 til ubodelig Tab for den Danske Skueplads. Hand efterlod sin Enke i saa god Forfatning, at hun med sin eeneste Datter kunde leve uden at trænge eller være noget Menniske til Byrde. Efter nogle Aars forløb gav hun sin Datter til en Præst i Jylland, hvorhen hun begav sig for der med sine Børn at leve af fælles Indkomster, og i Roelighed at ende sine Dage; men Bladet vendte sig. Hendes Sviger-Søn blev formedelst mislig Opførsel nogen Tid derefter suspenderet, havde lidet eller intet af Kaldet, saa hun maatte tilsætte det meeste og betydeligste af sin Eyendom, for at have noget at leve af. Endelig blev hand i October 1793 ved Høyeste Ret dømt reent fra Embedet; den fattige Enke er derved sat i den sørgeligste Forfatning, da en ubarmhiertig Creditor Dagen derefter lod giøre Indførsel for en Giæld, hvori hun havde ingen Deel.

s. 19 I denne hendes kummerlige tilstand har hun henvendt sig til nogle af hendes Sal. Mands Venner, og deriblandt til mig, som hun vidste var Medlem af den Høytpriselige & orden. Jeg anmoder derfor Dem, Prisværdigste Stormester, paa det indstændigste, ligesom ieg er forvisset om, at De af Medlidenhed med denne Enkes ulykkelige Tilstand vil biedrage til sammes Lindring. Taknemlig derfor, henlever ieg Deres ærbødige og meget forbundne & Broder.