Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Conrad Dannerskiold-Laurvig FRA: Christopher Pauli Rose (1765-03-13)

CHRISTOPHER PAULI ROSE.
1723—84.
TIL GREVE C. C. DANNESKJOLD-LAURVIG.
1765, 13. Marts.

Naadige Herre!

Jeg vender mig til Dem for at faae Oplysning i en for mig meget betydelig Sag; siden det var efter naadige Herres Begiæring, at jeg i Mandags Aftes indfandt mig i et Sælskab, hvor mig af Capitain Falkenskiold blev leveret et Brev, som det nedrigste og infameste Gemyt maae have skrevet, og hvori mig blev berettet, at et Creatur, som jeg har elsket med den ømmeste Kiærlighed, ikke meere var i min Vold. Saa uværdig, som hun end er, til at bære mit Navn, saa forlanger jeg dog at have hende tilbage, og siden Hr. Falkenskiold ikke allene begiærede Svar paa det lumpne Brev, men endog foregav at have et andet aabent Papiir, som gav ham Magt til at forklare mig s. 22 Tingen nøyere, naar jeg vilde erklære mig efter Sælskabets Meening, og han derpaa, da jeg forkastede det med den Foragt, som det fortiente, først spærrede Dørene i for mig, for at forhindre, at jeg ikke skulde komme ud at søge den undvigte eller bortstiaalne ulyksalige, og siden stod op i Vrede, gik ind [i] et andet Værelse og bad de andre Herrer at tale mig til rette, saa maae han, nemlig Capitainen, nødvendig vide, hvor hun opholder sig. Jeg haaber altsaa, at De, naadige Herre, ved ham vil skaffe mig hende tilbage igien, paa det min Opførsel mod hende ikke allene kand retfærdiggiøre mig for heele Verden i ikke at have været Medvidere i saa skammelig en Gierning, men hun blive til en Advarsel for andre ligesindede Børn, hvorved andre Fædre kand befries for den smertelige Kummer, som jeg nu maae døye. Jeg haaber saa meget meere, at naadige Herre vil være mig behielpelig heri, som jeg helligen forsikrer, at ald Verdens Rigdom ikke kand erstatte mig min Forliis, eller holde mig fra dette mit aller alvorligste Forsæt at have hende herfrem, hvor hun end stikker. Jeg udbeder mig Deres naadige Svar skriftlig til i Morgen og forbliver med største Underdanighed.