Danmarks Breve

BREV TIL: Hans Wilhelm von Warnstedt FRA: Christopher Pauli Rose (1780-04-24)

TIL H. V. v. WARNSTEDT.
1780, 24. April.

Da ieg ingen Repertoire har haft for i Vinter, ey heller har kundet faae noget, uagtet ieg nogle gange har anmodet Hr Printzlau derom, saa kand ieg ikke Stykke-viis men i almindelighed efterkomme og opfylde Deres Høy-Velbaarenheds mig givne Befaling saaledes:

De saa kaldte gamle i Sælskabet haver udmærket og endnu udmærker sig, som det er den Høye Commission, Deres Høy-Velbaa renhed og Byen bekiendt.

Hr Arends har viist Flittighed i at kunde sine Roller, og efter min Skiønsomhed spillet meget tiere taalelig end slet. Hand giver ellers Haab ved ydermeere Fliid at blive meget god.

Hr. Thessen kand siælden sine Roller, og kand man ikke vel faae ham til at entrere i de forefaldende Caracterer.

Flerer veed ieg ikke kommer under mit Omdømme.