Danmarks Breve

BREV TIL: Hans Wilhelm von Warnstedt FRA: Christopher Pauli Rose (1784-04-19)

TIL H.V. v. WARNSTEDT.
1784, 19. April.

Jeg er vis paa, at Deres Høy-Velbaarenhed er overtydet om min Kones Redebonhed som Velvillighed i at efterkomme Pligter; men det kand derhos ikke være Deres Høy Velbaarenhed ubekiendt, hvorledes en Konstner maae være tilmode, naar hand skal arbejde, og ey finder sig disponeret, i sær naar hand tillige arbeyder for Æren, at hand da maae frygte for at blive misfornøyet med sig selv; ikke destomindre for at afhielpe en Forlegenhed og naar Deres Høy-Velbaarenhed ville indestaae min Kone for ufordeelagtige Følger, skal hun pligtskyldigst forestille Rollen i Morgen, hvad Møye hun end vil udstaae derved.