Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Elisabeth Caroline Amalie Rose (1770-03-06)

ELISABETH CAROLINE AMALIE ROSE
født BØTTGER
1738—93.
TIL THEATERDIREKTIONEN.
1770, 6. Marts.

Min lange Tieneste ved Theatret; den lidet tiltrækkende Gage ieg har for mit arbeyde; de overmaade dyre Tiider at leve i, den Kummer og Trang, som dette naturligvis føder af sig, og mit maadelige Haab om den bedrøvede Eftertiid, alt dette krænker mig i Siælen og giør mig livet suurt: ieg kand i denne Tiid nu ikke meere slaae mig igiennem, thi ieg har borget og laant saa længe ieg har kundet, ey heller nyde Sinds Roelighed, uden mig af Generositet forundes Hielp og Biestand. Deres Excellence og øvrige Herrer kand allene hielpe mig, De allene kand glæde s. 28 mig og lætte min Sorg ved naadigst og gunstigst at forbædre min Gage med 2 Rdr ugentlig, eller og skiænke mig en Frie-Comoedie, hvilken sidste ey kand være Cassa til mindste Skade eller Præjudice, allerhelst naar det blev paa en extraordinair aften. Lad denne min underdanigste og ydmygste Bøn nyde Deres Excellences og øvrige Høje Herrers Biefald! Bønhør mig dog til Deres Ære og min Fred og Glæde, da ieg uafladelig henlever med største Underdanighed og ydmyghed.