Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Caroline Walter (1769-12-04)

CAROLINE FREDERIKKE WALTER
født HALLE.
1755—1826.
TIL tTHEATEHDIREKTIONEN.
1769, 4. December.

Afvigte Fredag Aften efterat Comedien var endt, er ieg i Actricernes Kammer af Madamme Hallensen meget ilde bleven begegnet, i det hun ved adskillige Talemaader fornærmede ey allene mig men endog mine Forældre, ja talte meeget uartigt om Jomfrue Bøttger, da ieg dog icke har fortørnet Madamen med andet end med min Flitighed og Pligters Udøvelse, mine Forældre hades allene fordi De ere mine Forældre, og Jomfrue Bøttger igiennemhægles fordi hun med saa stoer Fliid arbeider paa min Lycke ved Theatret. Det blev icke Derved; Da Madammen begyndte at blive Madt i at skiende, fremkom hendes Pige og overfaldt mig med Nærgaaende Skiældsord, med meere som ieg her ikce vil andføre, Da ieg nu paa Skuepladsen ikce foretager mig noget i Roller uden efter Directionens Ordres og Jomfrue Bøttgers underviisning, ieg og befrygter, at Jomfrue Bøttger formedelst slig en Medhandling kunde blive kied at tage sig mig and, hvorved ieg vilde tabe mangfoldig, saa er min underdanigste og ydmygste Bøn, at Deres Excellence og De Høye Herrer Naadigst og Gunstigst ville erhverve mig Freed, og paalegge Madam Hallensen at skaane mig for hendes Jalousie og Vidrige opførsel; samt alvorlig forbyde hendes Pige at befatte sig med andre end sin Madame. I Haab at denne min billige Begiæring Naadigst og Gunstigst bliver mig accorderet, hendlever ieg med største Underdanighed og ærbødighed.