Danmarks Breve

BREV TIL: Hans Wilhelm von Warnstedt FRA: Jacob Arends (1784-06-18)

TIL H. V. v. WARNSTEDT.
1784, 18. Juni.

Efter Høyvelbaarne Herr Kammerherre og Directeur von Warnstedts Befaling har jeg herved den Ære at melde:

At min Gield til Braütigam med Directeurens Caution er 630 Rdl.

Til Kongens Cassa af min Gage optaget 150 —

er 780 Rdl.

Hvad jeg iøvrigt skylder til Skræder Bennicke, som er over 100 Rdl., 2de Skomagere for mig og mine Børn, Kræmmer Schmidt i Høybrostrædet for bekomne Vahre, Schrike hos Conditor Jørgensen, som har endeel af mit Sølvtøy og mit Uhr i Pant, min Slagter og min Bager for bekomne Vahre, til Assistence-Huset, hvor min salig Kones Klæder og eendeel Sølvtøy staaer i Pant, og fleere, er mig umuligt specifice at anføre, saasom jeg med de fleeste har daglig Regning og Gielden altsaa bestandig voxer, da min næste Gage og meere alt er fortæret, s. 39 og jeg altsaa intet har at betale med; dog kan jeg eedlig bevidne, at denne min Gield stiger nesten til ovenanførte Summa. Men det, som meest plager mig, er den daglige Kummer, som Mangel af Brænde og Smør, Linnet og Klæder til mine 7 nøgne Børn foraarsager mig, da jeg bestandig har stræbt at passere for en ærlig Mand, men for nærværende Tid seer mig i den sørgelige Yderlighed, at jeg ey engang er i Stand til at skaffe Kone og Børn den nødvendigste Klæde og Føde, ja ikke engang at betale mine Piger deres Løn til forestaaende St. Hans Dag. Spørges: hvorledes skal en Acteur i denne Forfatning vedligeholde Munterhed og Lyst til sit Embeds Førelse og fuldkommen og uden Feyl kunde spille sine Roller, især, naar han med en god Samvittighed veed, at han uden Brøde ved stor Familie og dyre og svære Tider er geraadet i denne Tilstand?