Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Jacob Arends (1796-04-29)

TIL THEATERDIREKTIONEN.
1796, 29. April.

Den høie Kongelige Theater-Direktion tillade mig herved at fremlægge følgende underdanige Erklæring om min Person:

Jeg er fød 1743, blev Student 1758, tog anden Examen med Berømmelse 1759, blev Candid: Min: med Distinction 1760, har præket baade i det tydske og danske Sprog nesten i alle Stadens og i mange Holstens og Siellands Kirker, underviist i alle academiske Videnskaber saavelsom det franske og tydske Sprog mere end 300 unge Mennesker af begge Kiøn; været Collecteur ved Tallotteriet fra 1772 til 1776, og i den Tid indbragt til Kongens Kasse over 11/2 Tønde Guld allene ved min Collection. |: Hans Kongelige Majestæt har offentlig i Aviserne lovet enhver Collecteur, som derefter skulde søge Tieneste, god Befordring. :|

I 21 Aar fra 1775 til denne Dag har jeg været Skuespiller ved Theatret. Jeg er nu 53 Aar gammel, og mit knækkede Mod har tillige saaledes svækket min Hukommelse, at jeg befrygter ved Theatret snart at maatte overleve mig selv.

Da jeg ved mine Videnskaber og min Flid i at opdrage saa mange unge Mennesker til Statens Nytte og Tieneste troer at have giort mig fortient til et anstændigt Embede i Staten, saa er min underdanige Bøn til den Kongelige Theater-Direktion, høisamme vilde ved sin alt formaaende Anbefaling til Hans s. 40 Kongelige Majestæt forhielpe mig til at erholde en saadan Betiening.

Ved Theatret troer jeg ofte at være tilsidesat og fornærmet, hvorpaa det maatte tillades mig blant mange allene at give et Exempel:

Grev Ahlefeldt forbedrede i sit første Directions Aar nesten hver Skuespillers Gage undtagen Madame Knudsens og min; os to gav han en Benefice. Uagtet jeg daglig underviste hans Kone og Datter i det danske Sprog, og talede nesten hver Dag med ham, har jeg aldrig aabnet min Mund til ham om Forbedring i min Gage; hvilket han selv, da han endnu er her i Byen, skal bevidne. Jeg troede naturligen, det var umuligt, at han, som giorde til alle store Løfter, kunde i en almindelig Gageforbedring forbigaa mig; han tillod Hr. Schwartz at reise til Engelland, og i de 4re Theatermaaneder April, Maj, September og Oktober, i hvilke Hr. Schwartz var i Engelland, spillede jeg bestandig, endog nogle af Hr. Schwartzes Roller. Da han kom hiem fra Engelland, fik han 100de Rdls Tillæg, og jeg blev forbiègaaet.

De 600de Rdlrs Gage, som jeg fik samme Dag, da Hr. Schwartzes Gave blev paa 600de Rdr, ere i disse dyre Tider ey tilstrækkkelige til min Underholdning, uden al jeg nødes til at paadrage mig Gield, især da jeg nu aarlig maae af min Gage betale til Enkekassen for min Kones Pension. Min underdanige Anmodning .til den Kongelige Theaterdirektion er: at Høisamme vilde forskaffe mig Exspektanse paa Nikolai Kirkes Klokkerembede |: hvilket ikke, som jeg haaber, vilde være vanskeligt, da forrige Klokker Korn havde i mange Aar Exspektansen, før han fik Embedet, fordi, som man siger, han var forlovet med Numsens Kammerpige :| og at mig imidlertid maatte tilstaaes et aarligt Gratiale af et par hundrede Rigsdaler i Tillæg, indtil jeg erholdt Embedet, paa det jeg nogenledes kunde leve uden Kummer og altfor besværlig Information, som nu paa min gamle Alder falder mig meget tungt, da jeg indtil Vacance falder, vil stræbe, saa længe mine Kræfter tillade det, paa det beste at opfylde mine Pligter. Skulde dette efter min lange Tieneste ikke være giørligt, haaber jeg af min oplyste Direktion, som veed, hvad Flid og Studeringer fortiener, for mine mange Aars Tieneste, min vel anvendte Tid og mit ustraffelige Levnet, som med mangfoldige s. 41 Attester kan bevises, jo før jo hellere at anbefales Hans Kongelige Majestæt til en anden god Betiening i Staten. Hans Kongelige Høihed Kronprindsen har lovet at befordre mig ved Toldvæsenet. Jeg troer at have Bet til at forlange en saadan Betiening, som man tilforn har givet en af vore Skuespillere, navnlig Holberg, efter 5 Aars Tieneste ved Theatret, nemlig Tolderembedet i Horsens. Videre strækker min Ambition sig ikke. Jeg ønsker allene i mit 53 Aar at kunde leve uden Trang, og opdrage mine Børn til Statens Nytte og Tieneste saaledes, som jeg hidindtil i min Levetid har til Statens Gavn dannet saa mange Fremmedes Børn.