Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Mette Marie Astrup (1812-09-30)

METTE MARIE ASTRUP.
1760—1834.
TIL THEATERDIREKTIONEN.
1812, 30. September.

Allerede for længesiden har Venner, Bekiendte og Skuespilyndere bevidnet mig Deres Fornøyelse over at see mig i denne Vinter fremtræde som Dronning Elisabeth i Schillers Marie Stuart, et mig aldeles ubekiendt Sørgespild. Selv Hr. Professor Rabech skal, som man har forsikkret mig, i et og andet offentlig Blad, [have] smigret min Konstner Forfængelighed med at [ønske at] see Madame Hæger og mit Spil, [og derved] spaaede sig en sand Kunstnydelse.

Til min største Forundring erfarer ieg nu: at denne Rolle er bleven tildeelt en Konstsøster, hvis Værd jeg fuldeligen erkiender. Mine foresatte miskiender mig ey — det er ikke Rolle Nid, som har givet mig Pennen i Haand — thi saalænge ieg har tient har jeg høyst siælden frabedet mig — men sikkert aldrig tiltryglet mig nogen Rolle. Ikke heller beder ieg om Elisabeths Rolle — Ney paa ingen Maade; Men ieg beder blot at Dirritionen vil bevaagen lade mig vederfare, hvad der er skeet yngere, nemlig at befrie mig for Dronningen i Hamlet, som Ligesaalidet bør falde i min Lod, som Dronningen i Marie Stuart. Da dette er den første Bøn af denne Natur ieg fremkommer med for nærværende Theater Bestyrelse saa smigrer jeg mig med det Haab, at jeg som Theatrets ældste Skuespillerinde, vilde vorde bønhørt.