Danmarks Breve

BREV TIL: Knud Lyne Rahbek FRA: Peter Thun Foersom (1805-09-29)

1805, 29. September.

Gode Professor Rahbek! eller hellere, som De har tilladt mig — gode Rahbek! — Her kommer Hamlet, og anbefaler sig til Dem. En Deel errores calami ere der vel, som ere undgaaede min Opmærksomhed; hvilket De vil undskylde. Jeg har lagt Steeven’s Text til Grund, da jeg ingen bedre havde; imidlertid har jeg ofte forladt ham, naar jeg i engelske Chrestomathier osv., hvor Scener af Hamlet have været indrykkede, har fundet Læsemaader, jeg holdt mere af. Et Par Steder ere der, hvor jeg venter Oplysninger af Malones Udgave, som jeg hver Dag gaaer paa Jagt efter, og venter at komme over. —

Hvad Versene i min Oversættelse angaaer, vil De finde dem nu og da maaskee meer eller mindre regelmæssige; maaskee paa enkelte Steder endog regelløse. I den Henseende tør jeg sige: at hvor de hos mig ere regelløse, ere de det ligesaa i Originalen, og Smaafeil med Versemaalet har jeg tilladt mig, hvor det correcte Metrum vilde tage Saft og Kraft fra Digteren. Fra Skuepladsen ville disse Feil aldrig kunne høres, og ligeledes ville de ei bemerkes af den Læser, der læser og ei scanderer Stykket. — Man vænner sig, synes mig, saa let til at overbære med disse Ting, og tilsidst holder man vel endog saa af dem, som af et Par Fregner, den brændende Sommersoel har sat i den Elskedes Ansigt. Hvad de større Pletter i Oversættelsen angaaer, beder jeg om Overbærelse, da den er forfattet af et Menneske paa en saare uvidenskabelig Bane — i det mindste nu til Dags; og som ex professo forlod Videnskaberne paa en Tid, da han egentlig skulde have begyndt at dyrke dem.

Saaledes anbefaler Hamlet og jeg os i Deres Overbærelse og Venskab.