Danmarks Breve

BREV TIL: Adam Wilhelm Hauch FRA: Peter Thun Foersom (1806-06-27)

TIL A. V. HAUCH.
1806, 27. Juni.

Da Serenaden, for et Par Aar siden i September stod paa Repertoiret, tog jeg mig den Frihed, at bede Deres Høivelbaarenhed om at blive befriet for Antons Rolle, paa Grund af en Sangskræk, der sikkerlig er dybt grundet i min naturlige Uduelighed til Sang, og altsaa uovervindelig. Jeg erindrer, at jeg vovede s. 50 at udstrække min ærbødige Bøn til at vorde forskaanet for enhver Syngerolle, hvori jeg ei var nødvendig — om dette Tilfælde var muligt — saa meget meer, som Hr. Schønberg just da havde betraadt Skuepladsen: en Bøn, som Hr. Overhofmarschallen gunstigst lovede at opfylde i Almindelighed saavidt muligt, og som, hvad denne Rolle i Særdeleshed angik, kun blev afslaaet paa Grund af den virkelig korte Tid indtil Opførelsen, som giorde det umuligt for nogen at lære den. Da det nu atter er bestemt til Opførelse i September-Maaned, vover jeg ærbødigst at gientage min for to Aar siden giorte Bøn, og at appellere til Deres skaanende Bevaagenhed for mig.

4

Egegaard ved Brede.