Danmarks Breve

BREV TIL: Knud Lyne Rahbek FRA: Peter Thun Foersom (1813-05-uu)

TIL K. L. RAHBEK.
[1813, Maj.]

Kiæreste Br. Rahbek!

Tak for sidst! — Da jeg kom hiem i Dag, seer jeg at Hamlet i Dagen og Statstidenden var anmeldt til Opførelse »som oversat med Forandringer af mig.« Du var jo enig med mig om paa anden Prøve, at Dit Navn skulde staae med. Kunde det da ei, saavel naar det kundgiøres i Avisen |: hvilket Clausen maatte i Morgen giøres opmærksom paa :| komme til at lyde saa: — »opføres H— af Sh, oversat af F, og lempet eller indrettet til Opførelse paa den kgl. danske Skueplads af Prof. R. og F.«?

Endnu eet! Naar Dækket falder i Scenen i 5te Act, hvor det nødvendige Indsnit maa skee, vil Publikum, naar det ei veed noget derom, ansee for en af Nielsens sædvanlige Bummerter. — Vil Du ikke i Dagen giøre opmærksom paa Nødvendigheden af dette, hvilket ogsaa i sin Tiid er skeet paa Schrøders Theater. — Havde jeg Tiid og var ikke i disse Dage syg paa baade Legem og Siel, vilde jeg have skrevet en kort Ting om gamle Will. s. 60 Shaksp., hans Liv, hans Forgudelse blandt hans Landsmænd, smaa Anecdoter, som om hans Morbærtræ, den, at da Pesten raste i hans Barndom i Stratford upon Avon, og bortreev i 1000 viis Mennesker, gik denne Morderengel forbi Sh.s Huus, og ikke i the bills of mortality findes et eneste Navn af Shakspearerne, skiøndt deres Familie var talrig og udbredt over flere Grene. — Jeg vilde da have bedet Dig unde det en Plads i Dagen. Jeg kan nu ikke. Men finder Du Ideen rigtig, saa maaskee viser Du Sh. ogsaa det Venskab at giøre det med et Par Linier i Morgen eller Overmorgen; I Biographen af Høst staaer hans Liv temmelig fuldstændigt. Tilgiv nu, at jeg atter falder Dig til Besvær med denne Bøn. Lev vel! og ynd Din forbundne etc.

E: Skr:

Prologen af Øhlenschläger maatte vel ogsaa nævnes, samt, at hvor meget det end kan være forkorlet, gaaer det dog her mindre beskaaret end i selve England!