Danmarks Breve

BREV TIL: Knud Lyne Rahbek FRA: Peter Thun Foersom (1813-06-04)

1813, 4. Juni.

Da jeg er ikke vel, havde jeg tænkt paa i Dag blot at have tilstillet Dig følgende Forkortninger af Romeo og Julie: men jeg kan ikke andet end lade nogle Ord følge med, for at takke Dig for i Aar, og for den sidste skiønne Aften vi vare sammen: den skiønneste jeg i lang Tid har nydt, og vilde nydt endnu rigere, havde jeg været en frisk Mand.

I forgaars Eftermiddag i det herligste Veir drog jeg herud i min Nøddeskal. — I Gaar Morges begyndte jeg paa min Cuur; Draaber, Diæt, mineralsk Vand — det kan jeg faae ned; men den pligtmessige Motion er mig piinlig. I Dag har en velsignet Regn, og et prægtigt Tordenvejr, som lod sig høre lige over vore Hoveder, giort mig til Stuearrestant. —

Nu om Romeo og Julie: Brummer skal i disse Dage sende Dig et gennemskudt Excemplar. — Foreløbigen vil Du maaskee engang gennemsee de Forkortninger jeg her foreslaaer. Stykket er vist ikke nær saa langt som Hamlet, og behøver vel derfor heller ei synderlig mere Forkortning: dette vil Du nu see, og vil sørge for det Øvrige i saa Fald. Dette Stykke forekommer mig vanskeligere at skære af end af Hamlet. — Hamlet forekommer s. 61 mig som en gammel gothisk Kirke, hvor et Vaabenhus, et Kapel o. s. v. gierne kan tages bort, og det hele beholder dog sin Storhed; saaledes i vor Forkortning f. Ex. de norske Affairer, Fortinbrars Tog til Polen, Instructions-Scenen til Skuespillerne o. s. v. — Der kunde uden Savn bortskiæres hvad Shaksp: endog har brugt som Motiver.

Her i Romeo og J. synes mig kan kun Replikker, deels ogsaa Scener, forkortes eller bortskiæres. Saaledes forekommer det mig; Du vil nu dømme.

Men nu Besætningen! Jeg har slaaet en Slump Musikanter ihiel, og dog ere her vel 20 talende Mandfolk tilbage, hvoriblandt 6 Cavaillerer ell. Riddersmænd og 3 betydelige Oldings-Roller. — Imidlertid har jeg paa indlagte Seddel angivet hvordan jeg troer nogle Roller kunne besættes. — Døm nu selv, kiæreste Rahbek! og lad mig engang vide Dine Tanker. De øvrige Smaaroller vil, skiøndt de ere temmelig mange, ikke være saa vanskelige at finde Folk til. —

Men Budet staaer og skal afsted; derfor maa jeg standse. — Lev vel, kiære Br. Rahbek, og kommer Du ad min Kant, saa hold Dit Løfte at see til mig. Min. ærbødigste Hilsen til Din flinke, velsignede Kone.

Egegaard mellem Brede og Ørholm.

E: Skr:

Ifald Du, før Du besøger mig, vil gøre mig den Fornøielse at skænke mig Dine Tanker om Forkortningerne og om Besætningen, da faaer jeg Breve sikkrest, naar de sendes til min Bopæl i Byen, hvor en gammel Kone passer mine Værelser. — Vale et me ama!