Danmarks Breve

BREV TIL: Rasmus Nyerup FRA: Peter Thun Foersom (1816-01-21)

TIL PROFESSOR RASMUS NYERUP.
1816, 21. Januar.

Ærbød : P. M!

Tillad at jeg er saa dristig, at sende Dem, der sikkerlig er baade gamle Holbergs og Ewalds Ven, hosfølgende Billet til min Kones Benefice-forestilling paa Løverdag, med Bøn om, at De, meget ærede Hr. Professor! vil beære hende og os alle med Deres Nærværelse. —

Jeg saae af Dags-Avisen, at Deres Værk om Menigmands Morskabslæsning i Danmark er under Pressen. — Ad vocem Holberg falder det mig nu i Tanke, at denne Digter alt for mere end 30 Aar siden var ikke ubekjendt i Jylland, ja selv i dens meest uvidenskabelige Egne, hvortil jeg regner Strøget om Ribe, skiøndt jeg vel veed hvilke Videnskabs-Kiæmper i sin Tiid levede i hin Bye, og endnu for ei mange Aar siden har staaet ved nogle af deres Grave i dens Domkirke! Som fem Aars Dreng har jeg der med Henrykkelse læst flere Stykker af Holberg, som fandtes hos Bønder, og laae mellem det sædvanlige Haandbibliothek: Bibelen og Psalmebogen. — Ogsaa Reineke Foss, eller som den heed Rævebogen, har jeg i siin Tiid læst, og ikke sielden seet, i en Udgave med Træsnit og udgivet i Format af aflang 8vo eller som en liden Nodebog. — Disse Exemplarer vare i hine Dage alt gamle, brugte, repetita & dedies repetita, og bare kiendelige Spoer af Lucubrationer ved Tranlampen samt Efterlugt af herba nicotiana. Dog, jeg formoder, at disse gode, gamle Bøger vel overalt ere fundne hvor Dansk er talet, som Moerskab for de gode, gamle, trofaste Siele i hiin Tiid.

Med dyb Høiagtelse har jeg den Ære at henleve, høistærede Hr. Professor! etc.

5*