Danmarks Breve

BREV TIL: Knud Lyne Rahbek FRA: Peter Thun Foersom (1816)

TIL K. L. RAHBEK.
[1816.]

Kiære Broder i □!

Ikke som Directeur, men som min Ven og Ordens-Broder giør jeg Dig et Spørgsmaal, som Du vel ikke ganske bestemt, men dog vist nogenlunde kan besvare, og ved vor □-Broderskab paalægger jeg Dig, at Spørgsmaalet bliver i ubrudt Taushed hos Dig, indtil jeg siger Dig til. Det er neml: »Hvorledes, og paa hvad Kaar kan jeg haabe af Theatret, naar jeg efter 17 Aars Tieneste tager min Afskeed som Skuespiller?

Du forbinder mig dobbelt ved snarest at svare mig. Ieg har en fornøielig Dag idag. Mine Folk ere tildeels paa Landet. Jeg sidder og moerer mig med Havresuppe, efter at jeg siden Kl: 6 har været holdt nogen Tiid i Live ved følgerne af en Portion Ipecacuanha: desuden har jeg i Eftermiddag et Besøg af Koldfeberen i Vente, og hvordan Gigten leger med mine Hænder, det kan Du læse Dig til i mine Bogstaver her.