Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Catharine Elisabeth Frydendahl (1799-10-02)

TIL THEATERDIREKTIONEN.
1799, 2. Oktober.

Iblandt de mange Ubehageligheder, som paa nogen Tiid har sammensvoret sig, om ethvert af mine Skridt paa Theatret, og som ufeilbarligen tilsidst maae giøre mig det odieux, troer ieg at det er min Pligt, at giøre Directionen for det Kgl. Skuespil opmærksom paa en Ubehagelighed, som traf mig sidstleden Torsdag Aften ved Opførelse af Syngestykket: Venskab paa Prøve. — Endskiønt det er uden for mit Embede at bestemme hvilke Dragter der ere passende for mine Roller, saa er ieg dog mig selv pligtig, at hindre saa meget ieg kan, at ieg ikke fremstilles paa en latterlig eller modbydelig Maade.

Hvormegen Ret ieg end havde forbemt. Aften, at nægte at giøre min Tienste, da den Dragt som var mig bestemt var giort halvandet Qvarteer kortere end tilforn og ieg ikke uden at have beskiemmet og blottet mig kunne have fremstillet mig deri, saa dog for at undgaae en ubehagelig Scene for Directionen og mig, lod ieg mig iføre en Kiole af Madm Rosing, hvorved ieg vel blev meere skiult, men ikke mindre designeret, og det som meest bidrog til at giøre mig Udførelsen af min Musik overmaade besværligt, foruden den Bevisthed, at ieg var redicule klædt, var den Magt ieg maatte bruge, for at faae Kiolen nogenledes til at skiule mig, hvorved Aandedræten naturlig blev mig yderst besværlig. —

s. 74 Jeg er derfor Directionen for det Kongl. Skuespil ærbødigst ansøgende: at ieg i den lange eller korte Tiid ieg efter 23 Aars Tieneste, indnu kan have tilbage, maae for at undgaae offentlig Haan og Latter, ikke settes i den uundgaaelige Nødvendighed, at refusere at gaae frem paa Scenen, men at ieg maae blive klædt, passende for min Rolle og min Persohn, som ieg under enhver af de forrige Theater Administrationer aldrig har manglet.