Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik 6. FRA: Catharine Elisabeth Frydendahl (1813-07-05)

TIL KONGEN.
1813, 5. Juli.

Den Stemme, som Naturen begavede mig med, bestemte mine Forældre, ifølge offentlig Indbydelse, til at ofre samme til National Theatrets Tieneste paa en Tid, da dette allene skulde tiene Hoffet og Folket til Forlystelse og alle fremmede Skuespil bleve afskaffede. I næsten 37 Aar har ieg som Sangerinde tient ved det Kongelige Theater. Mine bedste Aar er saaledes henrundne i Deres Mayestets Tieneste. Træt af Arbejde og af de Anstrængelser et saa særdeles Fag udkræver kunde ieg være berettiget at ønske, og af Deres Mayestets Naade at forvente Tilstaaelsen af den Hvile, der, endog for færre Tjeneste Aar forundes andre Statens Tienere og det med deres fulde Indtægt i aarlig Pension.

Ved at andrage disse mine Ønsker for Theatrets Chef har man forestillet mig den Forlegenhed, Theatret da vilde komme i ved nesten gandske at savne dets ypperste Musikker, men ved at vedblive min forrige møysommelige Tieneste, fordi det er overeenstemmende med Theatrets Tarv, tror jeg ved denne Anstrængelse efter saa mange Aars Tieneste, at have Ret til at haabe Belønning for et Arbejde som ikke meere kan tilkomme mig og den Fare ved den Opofrelse af Aands og Legems Kræfter, at fremskynde Tabet af Helbred og Liv og for mine Børn Savnet af min Omsorg og Hielp.

For at sikre min Datter, at min Flid og Bestræbelse i Deres Mayestets Tieneste ikke skal blive hendes Tab og Ulykke, vover ieg allerunderdanigst at ansøge om en aarlig Pension for min Datter Augusta Wilhelmine Caroline, som maatte tage sin Begyndelse ved hendes Confirmation, hvis Bestemmelse i øvrigt allerunderdanigst overlades aldeles min allernaadigste Konge. —