Danmarks Breve

BREV TIL: Ferdinand Anton Christian Ahlefeldt FRA: Jørgen Peter Frydendahl (1793-04-04)

PETER JØRGEN FRYDENDAHL.
1766—1836.
TIL F. A. C. AHLEFELDT.
1793, 4. April.

Da ieg om kort Tiid unddrages den Understøttelse som ieg hidtil haver havt, og ieg ikke af den Gage ieg har ved Theatret kan leve anstændig, saa er ieg nødt til at søge anden Tienneste, eller min Gage ved Theatret saameget forbedret, at ieg kan leve min Families Soutien foruden; ieg har været saa heldig at blive tilbuden en Tienneste, hvorved ieg kand have mit Udkomme saaledes som ieg troer at kunde fortienne det ved Theatret.

Jeg vil derfor underdanigst anmelde for Deres Høy-Velbaarenhed at dersom Theatret ikke kand give mig equivalent for det som ieg kand faae i den tilbudne Tienneste som er 600 Rdl. aarlig, saa kand ieg ikke tienne Theatret længere end til dette Qvartal er til Ende. Dersom Deres Høy-Velbaarenhed kan accordere mig dette, saa udbeder ieg mig Deres skriftlige Svar inden 8 à 10 Dage, i Mangel af dette tager ieg Deres Taushed for Svar, at De ikke kand bevilge mit Ønske, og skal ieg den Tiid tilstille Dem min allerunderdanigste Ansøgning til Hans Kongelige Mayst om Afskeed hvorpaa ieg beder mig Deres Recommendation.