Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Jørgen Peter Frydendahl (1799-06-21)

TIL THEATERDIREKTIONEN.
1799, 21. Juni.

En Erfaring af 15 Aar, har endelig skaffet mig den bedrøvelige Opdagelse, at ieg ved dette Theater ikke kan naae den Lykke og anstændige Udkomme, som ieg engang giorde mig Haab om, Aarsagerne hertil ere mig ubekiendte, naar de ikke ligge i min Uduelighed; ieg er mathematisk forsikret om, at mine Rivaler i Musiken Hr. Gielstrup, Knudsen, Rongsted, Kruuse, og hvad D’hrr. alle heede vide mindre Musik, og have slettere Stemme end ieg; min Prononciation, Declamation, Gesticulation har ieg lært af en Mand, som vidste noget meere om den Ting end nogen af Lærerne ved Theatret, men det forkerte Brug af disse uundværlige Ting for Skuespillerne, er sikkert Aarsagen hvorfor ieg uophørlig og endnu er tilbage for mine Medtienende. — Den sørgelige Opdagelse at 15 Aar af min bedste Ungdom ere forgieves opofrede, uden mindste Haab, at min Tilstand i Theatrets Tieneste nogensinde vil forandres; de dyre Tiider, min Families Tiltagelse: har tvunget mig til at giøre en Plan, hvorefter ieg kan være min Familie gavnligere, medens ieg har de Aar, at ieg kan virke for Deres og min Lykke. — Jeg er derfor Den høje Theater Directions ydmygst ansøgende: at da ieg forretter 2de Mænds Tieneste, nemlig som syngende og reciterende Skuespiller, maae blive befriet for et af disse Embeder, hvorved ieg haaber at vinde saa megen Tiid, som ieg behøver til min Plans Udførelse for min Families Roe og Lykke. — Omendskiønt at Mad. Rossing, Mad. Preisler, Mad. Clausen, Dh. Swartz, Elsberg og fleere formedelst Uduelighed ere satte udaf Syngestykkerne, ikke alleene have beholdt Deres Gage, men endog erholdt Tillæg, Gratification, Concert, Benefice, saa er det øyensynlig retfærdig, at ieg af mange Aarsager ikke kan beholde min fulde Gage, som nogen af Ovennævnte, og derfor indstilles det til Den Kongelige Theater Directions bekiendte Retfærdighed, at bestemme Lønnen for min tilkommende Tieneste, og i hvilket Slags Skuespil, ieg skal anbringes.

Da Directionen formedelst min Uduelighed for Skuepladsen ikke kan opfylde det Haab om Lykke, ieg engang barnagtig ventede af mil Anlæg for Theatret, saa haaber ieg at Den Høye s. 77 Direction paa den anden Siide ikke vil ligge mig nogen Hindringer i Veyen, men understøtte mig i at kunde fordeelagtigere handle som Mand og Fader for min Familie, ey heller miskiende mine Aarsager der har tvungen mig til et Skridt, som Kierlighed og Omsorg for min Familie giorde høyst nødvendig.