Danmarks Breve

BREV TIL: Frederik 6. FRA: Jørgen Peter Frydendahl (1800-12-21)

TIL KRONPRINSEN.
1800, 21. December.

Den smerteligste Følelse, vi have fornummet i vort Fængsel, er at have havt Anledning til at frygte, at den uhældige Tildragelse, der har bragt os hid, mueligen kunde fortolkes som Halstarrighed fra vor Side.

Overbeviiste om, ved vores Hierters varmeste Følelser, at intet kan være fiernere fra vor Hensigt, end en saa daarlig Forvovenhed, udbede vi os Tilladelse at forsikre Dem, naadigste Herre, at vore jvrigste Bestræbelser, stedse have gaaet udpaa, at opofre vore svage Evner til et Kongehuses allernaadigste Velbehag, som vi med alle redelige og gode Undersaatter høyst agte og elske, og vi begierer intet hierteligere end fremdeles at kunne aflegge Prøver paa denne vor allerunderdanigste og troe Hengivenhed.

I Overeenstemmelse med disse Følelser bede vi Deres Kongelige s. 79 Høyhed allerunderdanigst at det forefaldne maae henkastes i Forglemmelse.

Vi anbefale os begge allerunderdanigst til Deres Kongelig Høyheds Naade og stille vor Skiebne i Deres Haand. Den bliver, hvad De allernaadigst finder for godt at bestemme, saa skal vor idelige Attraae og Stræben vorde, at bevidne Dem, naadigste Kronprinds og det heele Kongehuus, den oprigtige og allerunderdanigste Hengivenhed, vi dele med alle gode Undersaatter.

Blaae-Taarns Arrest-Huus.