Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Jørgen Peter Frydendahl (1818-09-11)

TIL THEATERDIREKTIONEN.
1818, 11. September.

Undervisningen i Fremstillelses-Kunsten maae sikkert af de foregaaende Theater-Directioner være betragtet, i Sammenligning med Underviisningen i Musik og Dands, for Scenen som saare ringe, da Lærerne betales ringere end andre af Theatrets Embedsmænd og Lærere, og som Følge af denne Formeening har man troet det ogsaa giørligt, at Læreren kan undervise Eleven om Caracteren, Stillingerne, Bevægelserne, Betoning; og paa samme Tiid være Soufleur og recitere den Medspillendes Rolle af Bogen.

Efter den Erfaring ieg som Lærer har havt, seer ieg, foruden hvor byrdefuldt det er at bibringe Eleven hvorledes Lidenskaben tegnes i forskiellige Carakterer og under forskiellige Omstændigheder, at det er umuligt, hvis Læreren ikke blot vil indskrænke sig til en theoretisk Afhandling om Rollernes Fremstillelse, hvilket synes mig aldeles utilstrækkelig, og i Almindelighed ufattelig, men fremstille sig som Model, at Soufleuren og Instructeuren ikke kan foreenes i een Person. Overbevist om, at min Embeds-Broder har, ligesom ieg, fundet Underviisningen ufuldstændig og for besværlig paa den ellers gængse Maade, giver ieg mig den underdanige Frihed, at anmode den høye Direction, at en Soufleur maae, efter foregaaende Prøve, bringes i Forslag af os, for at understøtte os ved Underviisningen og antages paa 1 Aar, og naar denne Tiid er forløben, hvis han ikke kan opfylde vores Ønske, uden viidere afskediges. —

s. 80 Hvis den høie Direction maatte bifalde dette mit Andragende, saa haaber ieg, da Arbeydet ikke kan ansees for nogen Leve- Vey, at en saadan beqvem Person vil være at erholde for en ubetydelig Løn, og altsaa til ringe Besvær for Theaterkassen.