Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Jørgen Peter Frydendahl (1821-06-04)

1821, 4. Juni.

Iblandt de mange alykkelige Aarsager, som forrige Aar nødte mig til at ansøge Hans Kongelige Mayestet om allernaadigst Afskeed, vare foruden disse ogsaa den Omstændighed, at ieg umuelig kunde udføre ald den Tjeneste, som Directionen forlangte af mig, da min Boepæl var saa fraliggende fra Theatret, og at der ofte paakom mig, af Fatigue førend Forestillingen begyndte, en saadan physisk og moralsk Mathed, at ieg var som bedøvet og kunde neppe udføre nogen Idé, som ieg havde Spillet angaaende, og selv Digterens Arbejde stod i Fare, ved min opløste Tilstand at foredrages paa en særdeles forvirret Maade. — Da Directionen og Peublicum syntes at være meget misfornøyede over min Bortgang fra Scenen, og mine huslige Sorger betydelig formindskedes, saa at de ikke betog mig al Kraft til at kunde forrette mit Embede, besluttede ieg ikke længere at ansøge om min Afskeed, og at vende tilbage til mine Forretninger, dog maatte vi fløtte til Byen, da det ellers blev mig umuelig, at afhielpe de Forlegenheder hvori Theatret saa ofte sættes i, til stor Bekymring og Ærgrelse for mine høye Foresette, og afvigte Saison har overtydet mig, at min gode Villie vilde været utilstrækkelig i denne Henseende, hvis min Boepæl havde som forhen været paa Vesterbro. —

I Aaret 1812 blev det mig absolut nødvendig saavel af Familie Aarsager som oeconomiske, at flytte til min Svigerfader, og det behagede den høie Direction under 15 Febr samme Aar, at meddele mig denne Tilladelse at afbenytte min Svigerfaders Tilbud og erholde frie Boepæl i hans Gaard. — Ved at afstaae dette Privilegium, og tage mit Opholdsted i Byen for saaledes bedre at kunde bøde paa den Mangel som nogle Skuespilleres Svaghed afstedkom, har ieg forudsat, at den høie Direction gierne godtgiorde mig dette Offer, og betalte en passende Boepæl for mig, nærmere mine Forretninger, da Theatrets Indtægter ellers kunde udsættes for Tab.

s. 81 Den høie Direction, som kiender den Forvirring 4 Aars skrækkelige Familie Ulykke har bragt i min oeconomiske Forfatning, vil snart indsee, at ieg ikke uden at være berøvet Forstandens Brug, kunde have forladt saadanne Fordele som frie Boepæl, hvis ieg ikke havde forudsat at Directionen vilde godt giøre mig i enhver Henseende dette vist sieldne Beviis paa Opofrelse, og som ieg anseer det nødvendig for Theatrets Interesse.

Hvis denne Forandring af mit Opholdsted ikke skulde synes Directionen nødvendig, saa vil nest-kommende Saison bedst overbeviise Directionen hvad ieg i min Alder kan udrette med svækket Aands og Legems-Kræfter, og ieg vender tilbage til behageligere Forhold og beqvemmere Boepæl som venter mig, imidlertid haaber ieg af den høie Directions Bevaagenhed, at min gode Villie og mit strenge Arbejde i afvigte Saison ikke skal — mulcteres med 100 Spec: — men at disse bliver mig erstattede, da ieg behøver dem til min Underholdning i denne Sommer og det er Directionen bekiendt, at det resterende af mit Qvartal indeholdes til min Gields Afbetaling.