Danmarks Breve

BREV TIL: Jonas Collin FRA: Jørgen Peter Frydendahl (1826-07-03)

Frederiksborg, 1826, 3. Juli.

Krybende Mennesker finder mange ligesaa modbydelige, som krybende Dyr og flygter for dem, ymidlertid er det dog lykkedes Placat-Skriveren at erholde en Plads for sin Datter ved Scenen, uagtet sin dværgagtige Skabning og flollede eller halvfiantede Maner som Elskerinde, og da Rolle-Ranerier drives af bemte Placatskriver i mange Aar, upaatalt, for sig og sin nærværende og tilkommende Familie, saa overdrages hun endog Synge Partier i Elskerinde Faget, indtil hun endelig udhysset og udleet har retireret sig. — Saa lenge Forretningerne vare som i forrige Tider i en uskyldig Mands Hænder, som var et Barn i Forstand og Villie, saa loe ieg hiertelig over alle de Grunde som Skielmene fremførte for at udføre dens Intriguer og — taug, men i dette Øyeblik, da de reeneste Hensigter for Scenens Ære og Lykke ere komne i Kraftens Haand, troer ieg, efter mit velmeenende Sindelaug, at det er min Pligt, at underrette Deres Velbaarenhed om et nyt Spil af Placatskriveren for Svigersønnen igiennem Hr. Søbom for at bringe ham tilbage til Chor Tjenesten, hvis saadant skeete, og det var tænkeligt, at man atter med Attester og Bønfalden kunde bedrage Directionen, og faae Vedkommende til at handle saa inconsequent, er Directionen compromitteret, og Begrebet om Love og Bestemmelser ved Theatret giort latterlig, thi først forkastedes han som Eleve og fandtes duelig som Chorist, nu forkastes han som Chorist og findes duelig som Eleve, og nu attraaer man, uagtet Directionens Bestemmelse, at han skal findes duelig som Chorist; man kunde billig spørge, hvem er det som siger falsk Vidnesbyrd? Men alle vil snart opdage at den vigtigste Grund hvorfor han bevares for Scenen og lønnes af Theater-Kassen er: at han er Mad. Schous Mand, Skamfærd! Hvad det vil give Stof til Latter og Studenterne raabe Bravo naar Mad. Schous Mand kommer frem, og hvilken Haan for Bøtger og hans Medstuderende. —

Jeg vender snart tilbage til Byen, og bliver der til min Svigersøns Afreyse med Cadet-Skibet, ymidlertid har ieg den Ære at anbefale mig, indtil ieg persohnlig kan forsikre Deres Velbaarenhed at ieg er Deres underdanige og hengivne etc.