Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Jørgen Peter Frydendahl (1832-04-10)

TIL THEATERDIREKTIONEN.
1832, 10. April.

Efter de Beretninger, som Theater Directionen haver modtaget af Regisseuren og af mig, Frydendahl, om den ubesindige Adfærd som Hr. Docter Ryge, Instructeur en Scene, udøvede Løverdag Aften den 31 Martz efter Opførelsen af Elverhøi, kunde det synes unødvendig at giøre end videre Anmeldelse derom, da det er vist den ærede Direction ligesaa magtpaaliggende at straffe en aldrig tilforn hørt saa voldsom Handling og forebygge slige scandaleuse Scener, som det er Skuespil-Personalet af største Vigtighed, for vores borgerlige Agtelse og personlige Sikkerhed, at paastaae ham afstraffet efter Lovenes hele Strenghed. —

s. 91 Hr. Docter Ryges Lidenskabelighed har Directionen saa ofte erfaret ved de mange Klager over Mishandlinger af ham, baade moralske og pfysiske, som Personalet siden den mod mig, Eenholm, [udviste] voldsomme Adfærd, hvorved Skuespil Huset blev lukket og Theater Kassen tabte en Aftens Indtægt, Personalet og Bestyrelsen, givet til Priis i Publico for spottende Haan-Latter, at hans sidste lovstridige Adfærd, ikke er andet end et gientaget Beviis paa hans Ringe-Agt for Loven, Directionen og selskabelig Orden, da han aldrig er straffet derfor, men undviget med Afbigt og Forsikring om en bedre Opførsel. —

Ved Skuespillet Elverhøis Opførelse havde Hr. Skuespiller Seeman det Vanheld at forglemme at sige i Forrening med Mad.m Wexschall nogle faa Ord, hvoraf Hr. Ryge, Instructeur en Scene, tog Anledning paa en voldsom Maade at yttre sin Vrede under Slutnings Choret, og paa Veyen til Afklædnings Værelset overfaldt bemte Seeman med en Grad af Vrede i manges Nærværelse, at det var tydelig for alle Omstaaende at en Art Vanviid beherskede ham, og efter at Seeman havde bragt Mad. Wexschall til sit Værelse drog Docter Ryge sit Sværd af Skeden som ieg, Liebe, Bauer, Phister vare Øyenvidne til, truede Seemanu dermed, og i sit Raseri brølede af aid Magt, efter Sædvane, at han skulde møde ham, og vilde tvinge ham til at følge med sig i sit Værelse, og der at fortsette denne scandaleuse Scene. Efter ovennævnte af Hr. Ryge, Instructeur en Scene, udøvede Attentat og fleere Aars fortsatte Brutalitet, vil den høie Direction sikkert erkiende, at vi ere nødtvungne at anraabe Lovenes Overholdelse og befrie os eengang for alle fra Fornermelser og Beskiemmelser som bemte Ryge udøver mod alle uden Hensyn til Kiøn, Alder, Forhold, og hvoraf Directionen vel har erfaret en stor Mængde, men dog langt fra ikke den hele Scene.

Paa Grund heraf ansøge vi underdanigst, at vi maae blive henviiste til en blid, smidig og fornuftig Mand, om hvad vi have at aftale Costumet betreffende, og endelig at Hr. Docter Ryge, maae blive entlediget fra de Forretninger som paaligge en Instructeur en Scene, da enhver af os maa befrygte, at den mindste Misforstaaelse bringer ham i Lidenskab og endes i Vanvids Raserie, hvilket vi som fredelskende Kunstnere og i selve Kunstens Tempel ikke kan forsvare os imod. —

s. 92 Ringeagt for Loven og Autoriteterne mod Theatret, giorde ham altid dristigere mod os, undtagen da han var suspenderet for noget Lignende mod selve hans Foresatte, og Agtelse for udvortes Velanstændighed formaaer han ikke i sit Raserie at tage Hensyn til. —

Med Hensyn til Klagen selv enig med Concepisten; Maaden at forsikkre os den forønskede Fred i Fremtiden overlades til vore høie Foresatte.

G. Stage.
Liebe.
Foersom.

Lindgreen.
Enholm.
Overskou.
Holst.
C. Winsløv.
N. P. Nielsen.
Hvid.

Hass.
Bauer.
Phister.
J. Winsløv.
Sehwartzen.
Kirchheiner.
Holm.
Cetti.
Kragh.

Hr. Instructeur Frydendahls Bøn og Forestilling til den høie Direction istemmes i alle deres Dele.

Rosenkilde.