Danmarks Breve

BREV TIL: Nicolai Peter Nielsen FRA: Jørgen Peter Frydendahl (1834-05-07)

TIL INSTRUKTØR N. P. NIELSEN.
1834, 7. Maj.

Saa De troer virkelig, at det vilde være et lystigt Hop i Deres forehavende Forestilling hvis ieg paatog mig at udføre Cupidos Rolle? Nei, min unge Ven, ieg prostituerede mit Legeme, blev vemmelig for Spectatores og saarede mine Venners og Slægts gode Følelse for mig, ieg synger af alle Kræfter paa min Finale og vil ikke representere Kierligheds Guden, hverken paa et Stillads, til offentlig Skue, eller i Amors Tempel, og saaledes som ieg kiender Deres Delicatesse, vil De bebreide Dem selv, om Hr. Bruun, som sælger Tegninger paa Theater Costumer, hang et coloreret Portrait af Pelican som Cupido, med mit Navn under, paa et Torv eller Stræde hvor den gabende Hob kunde more sig over min Theater Galenskab i mit 68 Aar.