Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Jørgen Peter Frydendahl (1835-05-01)

TIL THEATERDIREKTIONEN.
1835, 1. Maj.

Min Anstrængelse for at skiule min Affældighed og Mangler, naar jeg skal fremstille mig paa Scenen er forgieves, Naturen fordrer efter 69 Aar, sin Ret = Hvile. —

s. 93 De ofte gientagne Ansøgninger om min Afskeed fra Scenen, maa have beviist Directionen hvor smertelige Forholdene og Forretningerne vare blevne mig, thi allerede i Aaret 1799 indgav ieg min underdanige Ansøgning om Tilladelse, at maatte fratræde Scenen, og da den ikke bevilgedes mig, forsøgte ieg med Nedsættelse i Gage at blive befriet for en Del af Forretningerne, som heller ikke bevilgedes, hvilket vedlagte Directionens Svar af 4 September 1799 beviiser.

Da Naturen forlængst har dicteret min Afskeed, og min Æresfølelse siger mig, at Øyeblikket er nær, at Theatret forvandles til min Skampæl, hvor ieg vil fremstille mig som en skamløs Usling, forfulgt af Tilskuernes Haan-Latter, saa haaber ieg at den høie Direction vil gunstig tillade min Fratrædelse fra Scenen, og indstille mig til Afskeed, saaledes som ieg efter 50 Aars Tjeneste kan giøre mig Haab om, med de Rettigheder og Adkomster mine Formænd tilkom, og have erholdt.

Eftersom ieg i de sidste 10 Aar, uagtet min høie Alder, har giort ligesaa megen Tjeneste i eet Aar, som de af Personalet der have erholdt Gage og Emolumenter som ieg, have giort i 10 Aar, og endelig bevilgedes Afskeed for 50 Aars Tjeneste, saa smigrer ieg mig med, at de 3 Maaneder af forestaaende Saison, vil blive mig eftergivne.

I Tillid at den høie Direction velvillig understøtter denne min Ansøgning, at ieg kan udhvile min trættede Siel, og ende i Fred de faa Dage, som ieg har tilbage af Livet, forbliver ieg mine høie og ædle Herrer, etc.