Danmarks Breve

BREV TIL: Christian 7. FRA: Adam Gottlob Gielstrup (1803-12-06)

1803, 6. December.

Efterat Jeg paa 28 Aar har haft den Lykke, at staae i Der- res Kongelige Maiestæts Tienneste som Skuespiller, føeler ieg nu, at ieg, formedelst een Mine Forresadte bekiendt Legems Svaghed, der længe har trykket mig, og som stedse med Alderen tiltager, ikke kand Røgte mit Embede saaledes, som ieg efter Allerunderdanigst Pligt bør, hvorfor ieg herved i allerdybeste Underdanighed ansøger Derres Kongelige Majestæt, at mig i Naade maatte forundes Afskeed med Pension.