Danmarks Breve

BREV TIL: Knud Lyne Rahbek FRA: Adam Gottlob Gielstrup (1812-08-09)

TIL K. L. RAHBEK.
Frederiksborg, 1812, 9. Augnst.

Min Eyegode Rabeck og Ungdoms Ven!

ifald Du ellers endnu er den samme som i forrige Tider? — Jeg skriver natuerlig og ligefrem, og derfor beder Dig, at undskylde min ligefremhed! Da ieg sidst saa Dig i Kh. lovede Du mig at understøtte hos Kongen min Ansøgning, men endnu har ieg intet faaet noget Svar. Jeg har ingen Patroner som Du self ved, og derfor haaber allene i denne ting allene paa Dig som gamel Ven, der besidder et got Hierte. —

Jeg har en syggelig Datter der koster mig 300 r i det Ringeste om Aaret, og ieg har kun 466 r i Pension, og derfor har maattet arbeyde hidtil for self at leve anstændig, og meget, meget, sparsomt. — Men nu skal ieg betale, og har inttet de skit Penge, altsaa er ieg i Helvedes Nød og Knibe! —Ambition og Fattigdom, giør nu, Fandens allarm i Mit Sind — Herre Gud, uden at beraabe mig paa fortienster, som er ellers den gamle forslidt[e] Maade, saa vil ieg tilstaae, at ieg slet ingen har haft, men vel giort mig Umage derfor, og derfor ønsker at min gode villie maatte komme lidt i Betragtning. — Hvorfor skal ieg være den eneste Undersaat i Dannemark som skulde være uværdig til Kongens Naade? Kongen har været saa naadig at give Henrik Using 200 r i Tillæg. — Det er sandt! Jeg kand inttet giøre det som Using har giort i Verden, men derfor er ieg ogsaa i dette øyeblik i Trang for Penge. — Du gode gamle Dreng Ieg er dog med aid min Pengetrang dog immer i got og lystig Sind, men kan ikke nægte at det vilde blive endnu bedre Dersom Du drev min Ansøgning igiennem. NB: Der maae Iles dermed, for visse Aarsagers Skyld! — imidlertiid forbliver ieg Din oprigtige Ven.