Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Niels Hansen (1796-04-16)

NIELS HANSEN.
1748—1828.
TIL THEATERDIREKTIONEN.
1796, 16. April.

Afvigte Torsdags Aften efter Forestillingen af Figaros Givtermaal hørte jeg Deres Høy Velbaarenhed Marchal Hauch befale Skuespilleren Hr. Thessen: »At endskjønt det benævnte Stykke skulde den følgende Dag opføres uden Prøve, saa maatte han dog alleene komme paa Theatret for bedre at lære sin Bolle som Bazile.

Jeg hørte ikke Hr. Thessen strax at besvare dette; men nogle Minuter sildigere mødte jeg ham paa Theatret, da han halvafklæd kom i fuld Fart fra Kongens Vestibule, gebærdende sig meget opbragt. — Forbittret udtalte han nogle Uqvemsord men saa usammenhængende, at jeg ikke uden Møye fattede Meeningen deraf saaledes: »At han som en 23 Aars gammel Skuespiller, der altiid, ligesom ogsaa i Aften, havde punktlig vidst sin Rolle, var ved den ommeldte Tiltale af Hr. Marchallen paa det ømfindtligste fornærmet «

Dette uskikkede Optrin af den gamle, svage Mand, havde jeg gjerne vildet dølge for Directionen, da Exempler af slig Art aldrig kan friste til Efterfølgelse; men nogle Yttrelser desangaaende, have mindet mig om den uangeneme Pligt at forfatte denne Anmeldelse.

Dersom huuslig Kummer kan være en Medaarsag til Lidenskabernes stærkere Opbruselse ved given Anledning, og mueligen saa meget vissere Aarsag, jo mindre man i Livet har været hældig i sine Bestræbelser: saa maatte denne Tanke medvirke hos Directionen, og i sær hos Deres Høy Velbaarenhed Marchallen, at forskaffe ham ædelmodig Tilgivelse.

7*