Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Ellen Marie Heger (1818-12-08)

1818, 8 December.

Efter at jeg i 14 Dage med en let begribelig Længsel forgiæves havde haabet at erholde et fyldestgiørende Svar paa min Klage over Hr. Inspecteurens Opførsel imod mig: kunde jeg igaar ej længere opsætte mundtligen at foredrage min Sag for Hans Majestæt, som, paa min allerunderdanigste Forklaring om Sagens rette Sammenhæng, allernaadigst har behaget at love mig Betryggelse for en lignende Behandling i Fremtiden, der ikkun vilde hindre mig i Udøvelsen af mine Kaldspligter, dem jeg hidtil i en Række af 25 Aar troligen, skjøndt uden Bram, har bestræbt mig for at opfylde.

l Anledning af Directionens meget ærede Skrivelse i Dag tror jeg at burde fremføre følgende til min egen Beroligelse; naar Hr. Inspecteuren fragaaer at have sagt: han troede mig deelagtig i »en Complot med de Personer, som i denne Tid søger at compromittere ham«, saa burde han letteligen have vakt Mistanke om usandfærdige Beskyldninger imod ham i min Klage til Directionen. Jeg nødes derfor herved til høytideligen for den ærede Direktion at erklære:

at jeg herefter ingensinde, uden skriftligen eller i Vidners Overværelse, agter at samtale med en Mand, der ved denne Lejlighed har viist mig, at han vel besidder Mod til at fornærme, men ikke Mod til at staae ved sine Ord.

Denne aabenhiertige Erklæring haaber jeg sikkert, at Directionen ej vil misbillige, da Samme end ydermere maae giøre mig den Agtelse værdig, som den i sin bevaagne Skrivelse forsikkrer mig at bære for mit Forhold og min Characteer. — For endvidere fra min Side at bortrydde enhver tænkelig Anledning s. 102 til lignende Ubehageligheder i Fremtiden, beder jeg, at de Dragter, om jeg med Chefens Hrr. Kammerherre v. Holsteins Tilladelse har havd i min Forvaring, maae vorde afhentede imod Tilbageholdelsen af mit Beviis for bemældte Dragter.

Directionen modtage iøvrigt min hjerteligste Taksigelse for Deres umiskjendelige Deeltagelse i den mig tilføyede Fornærmelse.