Danmarks Breve

BREV TIL: Adam Wilhelm Hauch FRA: Jens Stephan Heger (1796-uu-uu)

JENS STEPHAN HEGER.
1769—1855.
TIL A. V. HAUCH.
[1796.]

Mit Møde i Direktionsforsamlingen Løverdagen den 12 Martii, var ved min Forseelse paa [den] Tid, da Direktionsforsamlingen var hævet; jeg giver mig altsaa den Frihed skrivtlig at sige Deres Høyvelbaarenhed, hvad Tidens Korthed da neppe tillod mig at fremføre.

De modtage her min varmeste Taksigelse, for den særdeles Artighed De viiste mig, da De tilstædede mig at debutere for Directionen aleene, og for den Velvillighed, hvormed De modtog min Anmodning om Deres Nærværelse ved en Forestilling paa et privat Theater, som jeg den Gang troede at kunde have udvirket, men som Omstændigheder nu har lagt Hindringer i Veien for. Deres Høyvelbaarenhed veed at ieg villig tilstod, men ikke fuldkommen kunde bestemme min Duelighed til at udføre den Rolle, hvori jeg havde den Ære at prøve for Direktionen; men uagtet denne Prøve just ikke gav dem ubedragelig Vished om mit Talent for Skuepladsen, saa vover jeg dog at tro, at den var tilstrækkelig nok for at erfare, om jeg ikke aldeles er blottet for Talent: og da jeg desuden, i Følge mine Betingelser jeg forelagde Direktionen, aldeles staae min egen Risque, og aldeles ikke ønsker, end sige forlanger at engageres før jeg tre Gange har viist mig offentlig, uden at have den publique Stemme imod mig — saa udbeder jeg mig Deres Høyvelbaarenheds Tilladelse at debutere offentlig i Figaro i Figaro’s Giftermaal, og skulde Direktionen ved Prøven finde min Udførelse af denne Rolle ikkun maadelig, trækker jeg mig villig til Side for en mere duelig.