Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Jens Stephan Heger (1817-01-25)

1817, 25 Januar.

I Midten af Juni Maaned f. A. overleverede jeg Hans Majestæt en allerunderdanigst Ansøgning, i hvilken jeg vovede at reclamere min formeente Adgang til Nydelsen af den Rettighed, der ved allerhøyeste Resolution er tilsagt de Studerende, som efter 20 Aars Tjenestetid som Skuespillere attraae at forlade Skuepladsen: at de efter Kaldspligtens tro Opfyldelse i saadan Tid maatte forundes et andet Embede i Staten. —

Hans Majestæt har i denne Anledning allernaadigst lovet at ville tage Hensyn paa min Ansøgning; og Skuepladsens forrige saavelsom dens nuværende Chef have begge værdiget mig deres bevaagne Anbefaling; jeg smigrer mig derfor med det Haab, at samtlig den høye Skuespildirektion gunstigen vil understøtte denne min underdanigste Ansøgning

Da jeg føler min Hukommelse særdeles kjendeligt at aftage, og denne væsentlige Mangel ganske har nedbrudt den Sindsstemning, som er uundværlig til Skuespillerkunstens Udøvelse, anseer jeg det for Pligt at træde tilbage inden Skuepladsen og jeg selv skulde komme til derved at lide. — Paa Grund heraf ansøger jeg indstændigt som underdanigst om, at den Høykongelige Skuespildirektion bevaagen vil udvirke mig Hans Majestæts Bevilling til ved Enden af denne Saison i Naade at maatte erholde min Afsked fra Skuepladsen, med min Gage i Vartpenge, indtil et andet Embede, under et af de forskellige Departementer ved hvilke jeg allerunderdanigst har søgt om at ansættes, allernaadigst maatte vorde mig overdraget.