Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Hans Christian Knudsen (1796-05-20)

TIL THEATERDIREKTIONEN.
1796, 20. Maj.

Det er nu et Aar siden ieg toeg mig den Frihed at anholde hos Directionen om et lidet Tillæg i min Gage. Sandelig ieg skulle ikke saa ofte falde Directionen besværlig, naar ikke Nøden s. 108 saa havde krævet det. Det anstaaer mig ikke selv at anføre min Fliid, Duelighed og Ufortrødenhed til mit Arbeide; alt dette ligger for mine Foresattes Øyne, der vist ville lade mig i denne henseende vederfares den Ret ieg fortiæner; men min Trang maae og bør ieg anføre. Jeg har foruden Kone og 5 Børn endnu en Moder og en sygelig Søster at ernære. Hvor lidet 500 Rdl. i disse dyre Tider forslaar til en saadan Huusholdning giver ieg enhver upartisk at betænke. Naar ieg fradrager mine nødvendige Udgifter i Theatrets Tieneste, der medtager over 70 Rd. aarlig, og dernæst Huusleye og Ildebrand, bliver neppe 5 Mark daglig tilovers til Underholdning for 10 Personer, og hvoraf skal ogsaa det nødvendige til mine Børns Opdragelse tages, samt Klæder til os alle. At dette er umuligt, falder af sig selv i Øynene. Jeg har nu altsaa ikke alleneste maattet fortære det lidet der var bleven til overs fra min Benefice, men endogsaa været nødt til at begynde paa nye Gield; og denne Tanke er saare nedtrykkende for en Man, der ønsker at være ærlig. Jeg anholder altsaa underdanigst om at mine Kaar maae blive lættede, paa at det min Lyst og Fliid i min Tieneste maae kunde voxe; og i Tillid til Directionens Retfærdighed og Godhed imod mig, giør ieg mig sikkert Haab om at blive kraftigen anbefalet til en allernaadigst Forhøyelse i min Gage.