Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Hans Christian Knudsen (1798-10-30)

TIL THEATERDIREKTIONEN.
1798, 30. Oktober.

Den Høye Direction maa tilgive min Dristighedt. Da denne Sag med Hr. Directeur Thaarup allerede liar henstaaet i 12 Dage, og ieg under Sagens Behanling har Lidt uendelig meget paa min Helbred, og ieg umulig kan blive Helbredet, saalænge min Dom er mig ikke bekiendt, og mit Sind i Rolighed, kan ingen Medicamenter giøre sin virkning; ieg plages bestanding med Feber, Hovetpiine og Sting i den venstre Side. Min underdanige Bøn til Den Høye Direction, er at Dømme mig med den Strengeste Retfærdighed [h]vis ieg har forseet mig mod Hr. Directeur Thaarup, og man skal tinde mig Lige saa villig under min Straf, som efter min Straf, til at forrette Hans Maistædts Kongens Tienneste, som en ærlig, troe Dansk undersaat. Hr. Directuer Thaarup har i Torsdags Aftes tilbudet mig et Forlig med mange omsvøb, men da ieg allerede den Dag ikke befant mig vel, følte disse ovenmelte Smerter og denne Aftens samtalle ikke forbedrede min Helbred, forlangte Hrr. Directuer Thaarup mit Svar næste Dag; om Natten var ieg meget Syg og om Morgenen d. 26 October sænte ieg Bud til Theater-Doctoren Hr. Wesner, som aarlod mig strax, og efter megen overtalelse fra min Side, fik ieg tilladelse at Spille — med min Kunstbroder Giælstrup. Den Dag tillod min Helbred mig ikke at tale i denne Sag, da ieg havde al min Kunst nødig for at samle min Hukommelse og mine Kræfter til at udføre Faldsmaals Rolle samme aften. Hr. Directuer Thaarup viste mig den aften megen omhyggelighed for min Helbred og Lod mig kiøre hiem, og takkede mig for den aften. Løverdags Morgen tog ieg mig den Frihed at skrive Hr. Directuer Thaarup til, og sagde ham mit Vilkaar [h]vorledes Sagen bæst kunde afgiøres og ieg haaber Hr. Directuer Thaarup, af min Samtale og af mit Brev har Lært at kiende mig som Mand og Menneske.

Saaledes er min Inberetning til den Høye Direction og min underdanigste Bøn, at man saa snart som muligt afgiør min Sag angaaende Sadelmager Wunderligs Rolle.