Danmarks Breve

BREV TIL: Christian 7. FRA: Hans Christian Knudsen (1804-03-08)

TIL KONGEN.
1804, 8. Marts.

I Aaret 1795 havde Hans Kongelige Høihed Arveprindsen den Naade for mig, for at betrygge mig for Mangel paa min Alderdom, at skienke mig Færgemands Tjennesten ved Jægerspriis’s Færge, — en Velgierning, for hvilken jeg kun svagt formaaer at udtrykke min Taknemmelighed; men saa stor og vigtig den er, seer jeg mig dog ved særdeles Omstændigheder og især ved min personlige Stilling som Skuespiller ved Deres Maistæts Theater ikke i Stand til at høste de Frugter deraf, som den tilbyder, eller finder mig befriet for Næringssorger og trykkende Bekymringer for min talrige Families Underholdning. Min Tjennesle ved Theatret, som fordrer min Nærværelse her i Byen, og udkræver at jeg opofrer mig gandske for den, og Færgestedets Fraliggenhed, som ved min tiltagende Alder giør Beiser dertil saa besværlige, tillader mig ikke at skienke min Familie og huslige Forfatning paa Færgegaarden den Omhue og Tilsyn, der var nødvendig, naar jeg skulde opfylde mine Pligter som Husfader og ikke tabe af Tjenstens Fordele.

s. 113 Tjensten er herved bleven mindre fordeelagtig for mig, end den maatte kunde være for en anden, og jeg har, al min Bestræbelse uagtet for at svare enhver sit, med Bekymring seet at jeg ikke vil blive i Stand til at rede mig ud af en Gjeld, hvori jeg er, og som jeg fornemmelig har paadraget mig ved mit Etablisement paa Færgegaarden og ved Bekostninger, jeg der har havt.

Hans Kongelige Høihed Arveprindsen har med samme Ædelmodighed, hvormed han skienkede mig Tjennsten, tilladt mig at anvende denne Gave paa saadan Maade, som kunde være fordeelagtigst for mig, og det er derfor, jeg med Hans Kongelige Høiheds naadige Tilladelse, og tilskyndet af Omsorg for min Familie, herved allerunderdanigst foreslaaer om det allernaadigst maatte behage Deres Maiestæt at afkiøbe mig Tjenesten, som jeg er villig at sælge for 12.000 rd., hvilken Priis jeg allerunderdanigst formener svarer til Indkomsterne af samme, der for afvigte Aar vare 985 rd. 3 & 14 β, foruden min Løn 60 rd. og et Biedrag til Anskaffelsen af Toug 24 rd., i alt 1069 rd. 3 &. 14 β, hvortil kommer Beqvemmeligheden af Gaarden, et Græs-Venge og Deputet af Brænde og Tørv. Dersom jeg ikke skulde være saa lykkelig, at Deres Maiestæt skienker dette Forslag Deres allernaadigste Biefald, vover jeg allerunderdanigst at ansøge om et Laan af 2000 rd., hvorfor Deres Maiestæt tildeels kunde erholde Sikkerhed i Færgegaarden, da min Eftermand efter den fastsatte Bestemmelse for Modtagelsen af samme skal betale 1000 Bd. til mine Arvinger; og for det andet 1000 rd. skulde jeg allerunderdanigst forskaffe Caution, og afbetale samme enten med 100 Rd. aarlig, eller, naar Deres Maiestæt var saa naadig at forunde mig en Benefice, med saa meget som jeg af sammes Indkomster be- qvemmeligen kunde afsee.

Jeg smigrer mig med det allerunderdanigste Haab at Deres Maiestæt, dersom Forslaget om at afstaae Tjennesten ikke skulde finde allernaadigst Biefald, af allerhøieste Naade tilstaaer mig dette Laan, hvorved mine Sorger for min Families Ernæring vil vorde lettede, og jeg med større Lyst vil kunde opfylde mit Kalds Pligter.

8