Danmarks Breve

BREV TIL: Adam Wilhelm Hauch FRA: Hans Christian Knudsen (1809-10-12)

TIL A. V. HAUCH.
Jsegerspriis Færgegaard, 1809, 12. Oktober.

Deres Exelences naadige Skrivelse af 6te d. M. modtog ieg i Søndags paa Frederiksverk. Det smerter mig inderlig af Begyndelsen af Deres Exelences Brev at erfare Deres Utilfredshed med min hurtige Afreise uden endnu engang at have udbedet mig D. Ex. Befalinger, men jeg smigrer mig med at kunde undskylde mig og erholde Deres Exelences Tilgivelse. De vilde naadigst erindre at ieg erholdt Deres Excelences Tilladelse at være 8 Dage frie for Theatret, paa same Tid som ieg erholdt Hans Maiestædts allernaadigste Tilladelse til strax at maatte afreise, og være frie en Maanet. Hr. Comerceraad von Deurs havde indbudet mig til sig paa Frydendal, ieg beslutted at overraske Hans Majestædt der paa Stædet med en Salt Kaagning, som ogsaa falt ud til Hans Majestædts Allernaadigste Tilfrædshed; dette var Aarsagen til min hastige Bortreise, og ieg smigrer [mig] med Deres Exelences Tilgivelse, da ieg haaber altid at have været kiendt af Deres Exelence som den Mand, der aldrig har tilsidesat den ærbødighedsfulde Agtelse han skylder sine høye Foresatte og i Særdeleshed Deres Exelence. — Deres Exelences naadigste Ordre om at infinde mig til d. 22 d. M. skal af mig underdanigst blive efterlevet, kun vover ieg at udbede mig af Deres Exelence at maatte blive fritaget for Spøgelset med Trommen, der for mig som udmattet af Reisen, ville blive al for besværlig. Skulle Deres Exelence finde det passende med Theaterindretningen at kunde lade opføre d. 24 enten Epigrammet eller den Aabne Brevvexling, da er ieg bered derpaa, saavelsom paa Reisen til Ostindien og Nonnerne. Skulde det være at Deres Exelence kunde have den Naade for mig at fritage mig til denne Maanets udgang, da vilde de derved vise mig en særdeles Naade som ieg af ganske Hierte vil erkiænde, hvorimod ieg ey oftere skal falde Deres Exelence besværlig med mine Bønner i denne Henseende og renoncerer paa Deres Exele.nces Naadige Tilladelse til den anden Reise til 13 Novbr.

Med Taksigelser for Deres Exelences gode Ønsker for Tang Saltsvirkningens Fremgang, og i det Haab ved min Ankomst til s. 115 Byen, at kunde ogsaa bevise Deres Exelence om mine ey frugtes- løse Bestræbelser i den Henseende, henlever jeg Deres Exelences stedse underdanige etc.